Brænderøg
LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Header
Ventilation og træfyringsanlæg
03-07-2016

Kender I lugten af røg i stuen? - Det gør rigtig mange danskere, uden at de selv har en brændeovn eller lignende.

Ventilationsanlæg og brændeovne konkurrerer om ilten i udeluften. Uden ilt kan man ikke opnå formålet med anlæggene. Som bekendt skal ventilationsanlæg skaffe beboere ilt til indånding, og brændeovne skal skaffe beboere varme gennem iltforbrugende forbrænding. De nye byggenormer med tæt isolering lægger op til, at der er ventilationsanlæg i bygningerne. Fordi anlæggene er konkurrerende systemer, kræver udviklingen statslig regulering. Heldigvis har Miljøstyrelsen med deres nye brændeovnsvejledning fra 2016 (s. 21) opfattet dette som en risiko for væsentlig forurening ved brænderøg, der gør at kommunerne må skride ind:

"En særlig problemstilling er bebyggelse, hvor naboen til et fyringsanlæg har et automatisk ventilationsanlæg (eksempelvis Genvex, Nilan, Duka). Her er der risiko for, at ventilationsanlægget suger røgen ind i huset og fordeler røgen i samtlige rum og dermed særlig risiko for, at røgen giver anledning til gener. Ved vurderingen af forureningens væsentlighed vil der i dette tilfælde kunne lægges vægt på hensynet til, at naboen oplever generne fra brænderøgen indendørs, hvilket kan udgøre en særlig begrænsning i hans/hendes anvendelse af sin ejendom."

http://braendefyringsportalen.dk/media/168332/vejledning_braendefyring_maj2016.pdf

Klagesager i kommunerne
26-06-2016

(Brændeovnsvejledningen 2016, 2.del)

Vejledningen beskriver blandt andet forløbet af en klagesag. Der er naturligvis stor forskel på klagesager, og på hvor længe det varer, fra kommunen modtager klagen, og til klagen bliver afsluttet, eller der bliver rejst en ny klagesag. De syv sagsbehandlingsskridt er følgende:

 1. Kommunen modtager en klage over brænderøg.
 2. Kommunen indsamler oplysninger om sagen.
 3. Kommunen henvender sig til fyringsanlæggets ejer.
 4. Kommunen gennemfører et tilsynsbesøg.
 5. Kommunen foretager et opfølgende tilsynsbesøg.
 6. Kommunen træffer afgørelse i sagen.
 7. Evt. Klageren indgiver en ny klage over røggener.

Kilde: Vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring (Miljøstyrelsen, maj 2016), side 66 - 74.

Læs flere detaljer her.
Godt nyt fra Miljøstyrelsen
18-06-2016

To udbud om målinger af emissioner fra brændeovne

I forgårs den 16. juni 2016 annoncerede Miljøstyrelsen to udbud om målinger af emissioner fra brændeovne. Resultater af undersøgelserne skal foreligge til maj 2017.

Det ene udbudsbrev om laboratoriemålinger fortæller, at Miljøstyrelsen bla. vil have testet hypotesen bag tidligere dioxinmålinger i laboratoriet og i Gundsømagle, om "at forskellen i udslippet af dioxin fra brændeovn til brændeovn skyldes forskelle i anvendt brændsel".
http://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=31037

Det andet udbudsbrev beskriver et projekt med målinger af brændeovnsudslip hos ovnejere. Som i Gundsømagle 2003-04 skal udslip af PM2,5, PAH og dioxin måles for blandt andet at få be- eller afkræftet, at de moderne ovne har de samme lavere emissionsudledninger ude i virkeligheden, som i testmiljøet.
http://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=31038

Vejledning til Brændeovnsbekendtgørelsen
05-06-2016

Den 25. maj 2016 offentliggjorde Miljøstyrelsen en vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen. Den er elektronisk og kan findes på http://braendefyringsportalen.dk/media/168332/ vejledning_braendefyring_maj2016.pdf.

De ialt 80 sider, som uddyber reglerne om brug af brændeovne, brændekedler, træpillefyr og mindre, biomassefyrede fjernvarmeanlæg (med en kapacitet på mindre end 1MW), er især beregnet til kommunale sagsbehandlere ved klager over brænderøg. Men sammen med vejledningen præsenterer Miljøstyrelsen også en portal om brændefyring, der giver gode råd til os andre, dvs. ejere af træfyringsanlæg, naboer til brændeovne mfl...

Se www.brændefyringsportalen.dk.

Iøvrigt fremkommer vejledningen med nye oplysninger om antallet af små fastbrændselsanlæg:

 • ca. 750.000 brændeovne
 • ca. 71.500 brændekedler (manuelt fyrede)
 • ca. 10.000 halmfyr
 • ca. 175.000 pillefyr og -ovne
 • IALT ca. 1.006.500 små fastbrændselsanlæg

Det er heller ikke kendt i detaljer, hvor mange automatisk fyrede brændekedler, masseovne, historiske ovne etc. der er i Danmark. Derfor er en regulær geografisk kortlægning af alle små fastbrændselsanlæg tiltrængt.

PS. I senere opslag vil vi se mere kritisk på vejledning og portal. scd

"Den svenske doktordisputats fra 2009"
29-05-2016

I forbindelse med det godt besøgte folkemøde Det Fælles Bedste i Hvalsø, Lejre Kommune, den 22. - 24. april 2016 blev LOB sammen med Det Økologiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd angrebet for at være manipulerende. Angrebet kom fra Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB), som var medarrangør af Det Fælles Bedste.

I en artikel i deres reklameskrift LØB’s Focus B står der bla. under overskriften "Debat om brændefyring misbruger folkesundheden på bekostning af miljøet": "Allerede i 2010 var der redegørelse for, at fakta var fremstillet manipulerende i DØRs og LOBs kampagner, som det fremgår af "Ingeniøren" d. 19. marts 2010." Her henviser artiklen til en gæsteblog af masseovnsbygger Lars Helbro.

Vi er naturligvis lodret uenige i anklagen. Man kan læse mere om sagen her.

Kontant-udsendelsen "Monsteret i børneværelset" på DR1, d. 5. maj 2016
08-05-2016

Solveig Dupont har på vegne af LOB sendt følgende mail som opfølgning på DR's Kontant-udsendelse d. 5. maj:

Kære Jakob Illeborg, Kontant

Tak for en god udsendelse om sundhedsfarerne ved partikelforurening i hjemmene. Det blev vist klart for alle, at forbrændingspartikler er dårligt for helbredet; ikke mindst for vore børn.

En vigtig betingelse for udluftning af boligen er imidlertid, at der er ren luft udenfor! I områder med stor brændeovnstæthed eller en brænde- eller pillekedel i nærheden er dette desværre ren utopi. Det er netop det problem, som giver vore medlemmer i Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening størst hovedbrud. - Kommunerne har ansvaret, men får sjældent løst problemet.

På det seneste har Lejre Kommune vedtaget en Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune, der åbner op for en mere resultatorienteret indsats mod brænderøgsgener.
http://www.lejre.dk/media/2260247/Forskrift-for-braendeovne-2016.pdf

Forøvrigt offentliggjorde Nationalt Center for Miljø og Energi en kronik i onsdags (4.5) om luftforurening i Danmark. Overskriften var "DCE- KRONIKKEN: UDVIKLINGEN I LUFTKVALITET I DANMARK – MYTER, FAKTA OG PERSPEKTIVER." Videre skrev DCE, at "luftforurening fylder meget i danskernes bevidsthed. Og med god grund: 4000 for tidlige dødsfald og samfundsudgifter på op mod 30 milliarder kroner om året er prisen for den menneskeskabte luftforurening alene i Danmark." Kronikken sammenfatter de vigtigste aspekter om luftforurening og de helbredsmæssige aspekter ved denne.
http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/dce-kronikken-udviklingen-i- luftkvalitet-i-danmark-myter-fakta-og-perspektiver/

I en stikprøveundersøgelse om boligmiljø i 2013 fra Statens Institut for Folkesundhed, tilkendegav 9% svarende til ca. 500.000 mennesker, at de følte sig generet af brænderøg i deres boligmiljø.
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/rapport._boligmiljø.pdf

Jeg håber, at ovenstående kan inspirere til en ny udsendelse om emnet.

Med venlig hilsen
Solveig Czeskleba-Dupont
Cand.scient. og miljøkonsulent
Medlem af bestyrelsen for
LOB-Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Telf. 46408883
Adresse: Hyldebjerg 25, 4330 Hvalsø

Afgift på træfyring
08-03-2016

I en ny rapport fra det Miljøøkonomiske råd Økonomi og Miljø 2016 fra 1. marts 2016 anbefaler vismændene, at der lægges differentieret afgift på brændefyring.

Forslaget lyder:

"Ved en differentieret afgift menes, at der pålægges en afgift pr. time ovnen er i brug, som afspejler de eksterne helbredsomkostninger ved normalt brug. Det antages, at der kan sættes en temperaturmåler i skorstenen, som kan måle, hvor mange timer brændeovnen er i brug. Helbredsomkostningerne og dermed afgifterne afhænger af ovnens type (emissionsfaktor) og geografiske placering. En sådan differentieret afgift på brugen af brændeovne vil både give incitament til at fyre mindre og til at udskifte en gammel brændeovn med en nyere eller eventuelt helt ophøre med at have brændeovn." (s. 146 i rapporten)

LOB støtter dette forslag, da det direkte understøtter princippet om at "forureneren betaler".

Læs mere om afgiften her.
Er Danmark et civiliseret samfund?
20-02-2016

"I et civiliseret samfund sættes der grænser for den enkeltes frihed med det formål at beskytte andre borgere og almenvellet. Det er indbegrebet af civilisation, at når to gruppers frihed gensidigt udelukker hinanden, har friheden til ikke at blive skadet af andre forrang. Færdselslove, bestemmelser om miljøzoner og regulering af luftfart er eksempler på den prioritering. Stort set al lovgivning, der gør det muligt for et frit samfund at hæve sig op over kaos, anarki og barbari, bygger faktisk på en lignende tankegang."

Sådan skriver Dr. Brian Moench, Utah Physicians for a Healthy Environment. Han sammenligner luftforurening fra brænderøg i byerne med passiv tobaksrygning. "Et ildsted, hvor der brændes ca. 4,5 kg træ pr. time, vil udsende lige så meget PAH som 6.000 pakker cigaretter. Ingen ved deres fulde fem, selv ikke rygere, vil vel mene, at det er en god idé at sidde foran 6.000 pakker ulmende cigaretter en hyggelig vinteraften."

Læs Dr. Brian Moenchs artikel her.

“Danskerne er trætte af naboens brændeovne”
08-02-2016

Sådan skrev Jyllandsposten den 03.02.2016 på baggrund af et opslag på Bolius’ hjemmeside. Det var resultatet af en interviewundersøgelse, som Bolius havde fået gennemført i slutningen af 2015. Resultatet kan ikke overraske, når Danmark er et af de lande i Verden, som ifølge Miljøstyrelsen har flest fyringsanlæg pr. indbygger. Samtidig har flertallet af husstande hverken brændeovn eller -kedel og vil formodentlig helst være fri for luftforurening fra såvel brændeovne som biler.

Røgluft fra træfyring er stærkt sundhedsskadelig, og derfor advarer Verdenssundhedsorganisationen WHO mod den voksende anvendelse af brænde og træpiller til opvarmning i Europa og Nordamerika. (Læs mere her http://www.braenderoeg.dk/news.php?id=71)

I Jyllandsposten blev miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen citeret for at sige: “Jeg vil ikke stjæle hyggen ud af stuen, og danskerne skal fortsat kunne tænde op derhjemme.” Hun har indført en skrotordning, der samtidig anbefaler køb af nye svanemærkede ovne. Men det vil desværre ikke mindske røggenerne i boligområder væsentligt de første mange år. Dels forurener svanemærkede ovne måske mindre med PM2,5 end de ældre ovne, men mere med både PM0,1 (nanopartikler), NOxer og dioxin, og dels vil det med den nuværende politik tage mange år at få udskiftet ældre ovne med andre opvarmningsformer. (Læs mere her: http://www.braenderoeg.dk/news.php?id=74)

I forhold til at skaffe ren luft vil kun en omstilling til røgfrie opvarmningsformer kunne løse problemet.

Røg på sygehus
30-01-2016

I Roskilde Avis den 26.1.2016 kunne man læse nedenstående:

LOB ringede til Roskilde Beredskab den 29. januar og talte med indsatslederen om sagen. Beredskabet havde endnu ikke fundet årsagen til røggenerne på Hæmatologisk Ambulatorium. Men jeg kunne fortælle ham, at da jeg lå på samme ambulatorium i februar måned for to år siden, havde jeg også oplevet (brænde)røg.

Rundt om ambulatoriet ligger villaerne tæt, og i stille vejr fyres der livligt om aftenerne og weekenderne. Roskildes byråd bør kigge nærmere på den sag. Det kan da ikke være sundt for de ansatte og patienter på Hæmatologisk Ambulatorium med brænderøg og helt billigt er sådan en større udrykning heller ikke for kommunen. - Man kunne indføre en no-burn-zone rundt om sygehuset i stille vejr.

Solveig Czeskleba-Dupont (webredaktør)

Høringssvar
21-01-2016

LOB har udarbejdet et høringssvar til Miljøstyrelsens Udkast til Vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring (se forrige nyhed fra 4. januar)

Høringssvaret er sendt til Miljøstyrelsen og kan downloades her.

Vejledning til kommunerne - brænderøgsgener
04-01-2016

(Kommentar til Miljøstyrelsens Udkast til Vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59088)

Hensigten med den kommende vejledning til kommunerne er blandt andet at “medvirke til at der bliver færre og mindre alvorlige gener og helbredseffekter i boligområder med mange brændeovne”, skriver Miljøstyrelsen.

For LOB er det skuffende, at det ikke er et hovedformål med vejledningen at forbedre luftkvaliteten over hele landet. Vi minder om, hvad vi tidligere har fortalt om røggener på landsplan. Ca. 500.000 mennesker har oplevet lugtgener fra brændeovne i deres boligområde. (Se www.brænderøg.dk, nyheder fra d. 15.10.2015)

I San Franciscoområdet er SPAR PÅ LUFTEN-kampagnen centralt placeret i områdets luftforureningspolitik. Se http://www.sparetheair.org/make-a-difference/get-the-facts#05.

Som akutte helbredseffekter peger Miljøstyrelsen i San Francisco på:

Forværring af hjertekar- og vejrtrækningssygdomme

Øget stress på hjerte og lunger, der bevirker, at de må arbejde stærkere for at forsyne kroppen med ilt

Ødelagte celler i åndedrætssystemet

Skader i de dybere dele af lungerne, selv efter at symptomer som hoste eller øm hals er forsvundet

Forpustethed, brystsmerter, tør hals, hovedpine, kvalme

Øget respons på allergener og partikler

Øjenirritation

Reduceret modstand mod infektion, øget træthed, svækket atletisk performance

Følgende befolkningsgrupper bliver fremhævet som særligt sårbare over for luftforurening:

Personer med hjerte- eller lungesygdomme

Personer med vejrtrækningsproblemer så som astma og KOL

Gravide kvinder

Personer med udendørs arbejde

Børn under 14 år, hvis lunger stadigvæk er under udvikling

Ældre mennesker, hvis immunsystem er svækket

Sportsfolk, som træner kraftigt udendørs

Konklusion: Selv når man kun ser på de akutte helbredseffekter - og ikke de ligeså alvorlige kroniske - er brænderøg et problem for folkesundheden.

Helbredseffekter ved ultrafine partikler - Nanopartikler, del 3
29-12-2015

Ultrafine partikler - Hvorfor kan de være skadelige?

Inspireret af en dansk rapport Nanopartikler i arbejdsmiljøet fra 2010, s. 19 og en amerikansk rapport Understanding the Health Effects of Ambient Ultrafine Particles fra 2013, s. 38 har vi tegnet nedenstående diagram, som viser ultrafine partiklers mulige (hypotetiske) transportveje i kroppen fra de øvre luftveje til hjernen og til åndedræts- og hjertekarsystemerne.

De ultrafine partikler (nanopartikler) kan trænge ind i kroppen gennem luftvejene, gennem huden og gennem spiserøret, men forskere vurderer, at den vigtigste transportvej er gennem luftvejene, endda direkte gennem påvirkning af hjernen via lugtvejene. Dette er først blevet kendt i de seneste år, men bør nu være en del af den viden ud fra hvilken miljømyndighederne regulere brugen af brænde- og træpille-ovne.

Kilder:

Partikler i brænderøg - Nanopartikler, del 2
19-12-2015

I en rapport om helbredseffekter fra forbrændingspartikler har Klippel og Nussbaumer fremlagt nedenstående figur. Figuren er vigtig, fordi den viser resultater fra målinger på en brændeovn under forskellige fyringsforløb. Den vandrette akse angiver partiklernes diameter og den lodrette akse partiklernes antal pr. cm3 røgluft. Ved optimal fyring er langt de fleste røgpartikler af nanostørrelse, dvs. deres diameter er mindre end 0,1 µm. Ved dårligere fyring er partiklernes diameter større.

De mindste partikler - mindre end 0,1µm i diameter - bliver kaldt for nanopartikler (eller ultrafine partikler).

Brænderøgens partikelantal pr. cm3 fordelt efter størrelse ved god, normal og dårlig drift og samlet masse i mg/m3

Partiklernes masse i mg/m3 for et helt fyringsforløb er størst, når fyringen foregår under dårlige betingelser. Derfor satser myndighederne på at reducere partikelmassen ved at forbedre disse betingelser, men det løser ikke problemet med nanopartikler i røgen ved optimal fyring og de derved forbundne sundhedsriscisi. - Ved gode fyringsbetingelser udledes færre tjærestoffer og større partikler. Men andre undersøgelser har vist, at der også udledes flere NOxer og dioxiner.

Moderniseringsstrategien, der satser på brændeovne med forbedret træfyring, fjerner altså ikke væsentlige negative helbredseffekter i boliger.

Kilder:

Nanopartikler versus ultrafine partikler - Nanopartikler, del 1
13-12-2015

I faglitteraturen støder man på både nanopartikler og ultrafine partikler. Forfatterne i DCEs rapporter benytter begrebet ultrafine partikler om de mindste målelige partikler (se figur 2.13 nedenfor) og konstaterer, at de vigtigste kilder til ultrafine partikler i luften er trafik og træfyring i boliger. DCE står for Nationalt Center for Miljø og Energi. Kilde: http://dce2.au.dk/pub/SR96.pdf

Antallet af partikler pr. cm3 udeluft, målt ved gade, bybaggrund og landbaggrund

Arbejdsmiljøfolk benytter i stedet for begrebet nanopartikler for de samme partikler, dvs. partikler med en diameter mindre end 100 nm. Se http://nanosafer.i-bar.dk/media/Nanopartikler_i_arbejdsmiljoet_samlet.pdf

Nanopartikler er så små, at de enkelte partikler ikke kan ses med det blotte øje. Som illustration på størrelsesordenen kan nævnes, at bredden af et almindeligt menneskehår er ca. 100.000 nm – altså næsten tusind gang større end selv de største nanopartikler. Partiklernes ringe størrelse er med til at gøre disse partikler særligt sundhedsskadelige, fordi de kan trænge ind i kroppens celler.

Tjærestoffer og benzen i et villakvarter
03-12-2015

I en netop offentliggjort rapport fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi, SR 162) bliver nogle af måleresultaterne fra en midlertidig målestation i et villakvarter fremlagt. Det drejer sig om målinger i 2014 af luftens indhold af tjærestoffer (PAH). Målestationen er placeret i Hvidovre i et kvarter med stor brændeovnstæthed.

Måling af tjærestoffer i atmosfæren er et krav fra EU (Direktiv 2004/107/EC (EC, 2005)). DCE har målt indholdet af seks kræftfremkaldende tjærestoffer, både ved H.C.Andersens Boulevard og i Hvidovre. Enheden er nanogram pr. kubikmeter luft (1.000.000.000 nanogram =1 gram).

Sammenligningen med forureningen ved H.C.Andersens Boulevard (HCAB) viser, at PAH-forureningen er større i Hvidovre end ved en af de mest trafikerede gader i København. DCEs forfattere konkluderer, at det skyldes lokal anvendelse af brændeovne til boligopvarmning (s. 50).

Oplysningerne om benzen i rapport nr. 162 er ikke så detaljerede som for tjærestoffer, selvom benzen også skal registreres i følge EU (Direktiv 2008/50/ EC). For at afgøre kilden til lokal luftforurening med benzen benytter man forholdet mellem stoffet toluen og benzen i luften. - Det er tidligere påvist, at vægten af toluen i forhold til vægten af benzen er ca. 3 fra trafikken, mens forholdet er mindre end 1 ved træfyring. - I Hvidovre blev forholdet beregnet til 1,6, mens forholdet for københavnske gader (i gennemsnit) blev beregnet til 2,7. Også her konkluderer DCE-forskerne, at brændeovns-fyring er årsag til den stedlige benzen-forurening i villakvarteret (s. 34).

Det er tankevækkende, at Hvidovre er en af de kommuner i Danmark, hvor flest mennesker føler sig generet af brænderøg (15% af de adspurgte i Boligmiljøundersøgelsen fra 2013, http://www.si-folkesundhed.dk/upload/rapport._boligmiljø.pdf ).

Klima og CO2
13-11-2015

WMO meddelte i mandags den 9. november 2015, at CO2-indholdet i atmosfæren har nået 400 ppm (parts pr. million). Det betyder, siger Tina Christensen fra Danmarks Meteorologiske Institut, at hvis stigningen i den globale temperatur skal holde sig under de 2 grader, så er det helt essentielt, at klimaforhandlerne i Paris bliver enige om at handle omgående, når COP21 løber af stablen i december.

Kuldioxid-molekyler forbliver i luften i hundreder af år, når de først er kommet ud i atmosfæren. Derfor skal udledningerne af CO2 og af de øvrige drivhusgasser begrænses NU, hvis vi skal have en chance for at holde temperaturstigningerne inden for et niveau, som vi kan håndtere, siger såvel Tina Christensen som en talsmand for WMO.

https://www.wmo.int/pages/index_en.html
http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/11/drivhusgasserne-saetter-endnu-en-kedelig-rekord/

Men hvad har det med brænderøg at gøre?

Fyring med træ (biomasse), kul, olie og gas i husholdningerne er en del af denne problematik. Danmarks Statistik viser i nedenstående diagram, hvor meget CO2 der udledes til atmosfæren fra husholdningerne i Danmark. Mens udslip fra fyring med kul, olie og gas er faldet siden ca. år 2000, er udslip fra træfyring mere end fordoblet.

CO2-udslip i Danmark fra husholdninger

I Danmark udsendte brændeovne og -kedler i år 2000 ca. 2 mio ton kuldioxid (CO2) til atmosfæren. I 2015 er tallet steget til det dobbelte, altså 4 mio. ton CO2. CO2 fra brændeovne bliver på samme måde til en del af atmosfærens drivhusgasser, som CO2 fra forbrænding af fossile brændstoffer gør.

Hvilken brændselstype giver mest energi i forhold til CO2-udslip?

Svaret er Naturgas!

CO2-udslip fra forskellige brændsler

Kilde: Nielsen, M. og Illerup. J.B. (2004): Danish emission inventories for stationary combustion plants (DMU s. 19)

Denne indsigt i de fysisk-kemiske forhold ved brændeovns-teknologien afspejler sig imidlertid ikke i Energistyrelsens Energistatistik i 2015. Heri sættes CO2-emissionen fra brændeovne lig nul, selvom CO2-emissionen pr. energienhed er større fra træ end fra naturgas, gasolie og kul, og der dannes herved en betydelig CO2-gæld.

Solveig Czesklba-Dupont

NOx og dioxin sætter grænser for brændeovns-modernisering.
09-11-2015

Folkevogns-skandalen her i efteråret minder os om, at forbrænding i atmosfæren frembringer mange forskellige stoffer. Blandt andet går luftens ilt og kvælstof i forbindelse med hinanden, når de bliver udsat for højere temperaturer end normalt, sådan som det sker ved forbrænding af diesel - eller træ. VWs manipulationer ved udendørs kørsel gik ud på at sløre sammenhængen mellem større forurening med kvælstofilter (NOx) og hurtigere biler.

Hvordan er det med brændeovne og forbrændingstemperaturer?

I et notat "Brændeovnes bidrag til luftforurening i København" fra DCE skriver Steen Solvang Jensen mfl., at der generelt dannes mere NOx ved højere forbrændingstemperaturer i ovnene. Det er årsagen til, at moderne ovne (nyere end 2005) ved tests i laboratoriet har højere emissionsfaktorer (emission pr. energienhed) end ældre ovne.

Det bemærkelsesværdige ved tabellen ovenfor er, at NOx-emissionsfaktorerne for de svanemærkede ovne er en del større end for de ældre ovne, mens forholdet er omvendt for PM2,5 og PM10 målt i vægt (målt i antal ser det anderledes ud).

Den ellers dårligere forbrænding i de ældre ovne er altså en fordel, hvad angår kvælstofilter (NOx).

Noget lignende har Ole Schleicher mfl. (2001, s. 38) rapporteret om mht. dioxin fra en testet brændeovn: “Mod forventning udviser natfyring en mindre emission af dioxin end normalfyring [...] (Det) kan skyldes den væsentlig lavere forbrændingstemperatur”.

De afvigende resultater for NOx og dioxin er bekræftet af australske undersøgelser (Gras, J. mfl. 2002, Summary and conclusions).

Både for dioxin og for NOx har vi altså en kritisk diagnose, der peger på et uløseligt dilemma: Disse to giftige bestanddele af brænderøg kan ikke nedbringes ved at udskifte gamle ovne med nye - selvom det ville være ønskeligt af hensyn til en del af partikelforureningen og andre farlige stoffer som f.eks. kulilte.

Kilder:
Jensen, S.S., mfl. (2015): Brændeovnes bidrag til luftforurening i København (Notat fra DCE)
Schleicher, Ole mfl. (2001): Måling af dioxinemissionen fra udvalgte sekundære kilder. (Miljøprojekt 649, Miljøstyrelsen)
Gras, J. mfl. (2002): Emissions from domestic solid fuel burning appliances (Environment Australia, http://www.environment.gov.au/archive/atmosphere/airquality/publications/report5/chapter10.html)

Kortlægning af brænderøgsgener
15-10-2015

Ved en stor sundhedsundersøgelse i Danmark 2013 blev boligmiljøet inddraget. I perioden februar til april 2013 spurgte forskerne ca. 10.000 mennesker over 16 år, om de havde været generet af lugt fra brændeovne inden for de seneste 14 dage.

Statens Institut for Folkesundhed, der stod for undersøgelsen, har velvilligt stillet oplysninger til rådighed for os om andelen af røggenerede i de enkelte kommuner. Resultatet kan man se på kortet nedenfor.

De regionale forskelle er tydelige. Sjællandske kommuner er mest belastede. Faxe kommune ligger højest af alle kommuner med 28 % røggenerede af de adspurgte. Storbykommuner med mange lejeboliger ligger lavest.

For hele landet var det 9,1 % af de adspurgte, der havde været generet af brænderøg inden for de seneste 14 dage. Det svarer til ca. 510.000 mennesker. I år 2000 var det ca. 325.000, som følte sig generet af røgen. Fra 2000 til 2013 er der altså tale om en stigning på knap 60%.

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan man læse meget mere om brændeovne, brænderøg og helbredseffekter fra røgen: www.cancer.dk.

Se kortet i stor størrelse her.
Brændeovnes bidrag til luftforurening i København
20-09-2015

Det nye notat fra DCE (Nationalt center for Miljø og Energi) om brændeovne i København har vakt stor opmærksomhed. Men de fleste hæfter sig kun ved, at den første rapport om emnet fra 2013 havde antaget, at emissionerne var langt større, end man nu har beregnet på grundlag af nye oplysninger fra Teknologisk Institut og fra skorstensfejerne. Imidlertid overser kritikkerne, at den tidligere rapport gang på gang fremhævede, at netop tallene for brændeovnsemissioner var behæftet med stor usikkerhed sammenlignet med de øvrige emissionskilder i København.

I 2013-rapporten efterlyste forskerne større kendskab til brændeovnenes alder og lokalisering i Københavns Kommune, og disse data har de nu fået adgang til. Derfor kan vi i det nye notat få indtryk af, hvor belastningen fra brændeovne er størst. Såvel Nordvestkvarteret som Amager fremtræder på nedestående kort med høje emissionsværdier. Det giver kommunens teknik- og miljøafdeling et fingerpeg om, hvor det vil være fornuftigt at gribe ind med miljøbeskyttende foranstaltninger af hensyn til befolkningens sundhedstilstand.

Kilder:
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2015/Braenderoegs_bidrag_til_luftforurening_i_Kbh_revised_ssj_v2.pdf
http://www.dmu.dk/Pub/SR57.pdf

VerdensSundhedsOrganisationen (WHO) advarer mod træfyring
24-07-2015

I en ny rapport med titlen: Residential heating with wood and coal: Health impacts and policy options in Europe and North America advarer WHO mod den voksende anvendelse af brænde og træpiller til opvarmning. Advarslen bliver begrundet med, at en stor del af den sundhedsskadelige luftforurening stammer fra fyring med træ.

Mindst 28 kemiske stoffer i brænderøgen har vist sig at være giftige, inklusive 14 kræftfremkaldende forbindelser (s. 15). Og udsættelse for mikroskopiske partikler fra træfyring er lige så skadelige for helbredet som udsættelse for forbrændingspartikler fra fossile brændsler.

I Danmark anslår myndighederne, at 63% af partikelforureningen i luften kommer fra boligopvarmning med træ. Dette er et højt tal sammenlignet med andelen i andre europæiske lande.

WHO anbefaler at opvarme med el og gas i stedet for med træ, og at der indføres "No burn"-områder (s. 32) i tætbefolkede områder og/eller områder, hvor de geografiske forhold medfører omfattende røggener fra træfyringsanlæg. - Hvornår kortlægger de danske myndigheder mon sådanne særligt belastede områder, så "No burn"-områder kan indføres i Danmark ?

Læs rapporten her
Fri for brænderøg - Emissionsfrit nybyggeri i Vinge, Frederikssund Kommune
08-05-2015

Frederikssund Kommune anbefaler i en lokalplan for nybyggeri i Vinge, at der ikke installeres pejs, brændeovn, brænde- eller biomassefyr, herunder træpillefyr i området. Begrundelsen er eksplicit: “Kommunen ønsker at sikre ren luft til beboerne og forebygge klagesager.”

Set i forhold til den halve million danskere, der er generet af brænderøg i deres boligområde, lyder Frederikssunds initiativ, som en klog disposition.

Læs mere her i Lokalplan nr. 065, side 7 om begrundelsen for emissionsfrit nybyggeri. [Bemærk: 10 MB PDF]
RØG FRA HUS TIL HUS - En pamflet til de centrale myndigheder
25-04-2015

Det er på høje tid, at både de centrale og de kommunale myndigheder griber effektivt ind mod luftforureningen fra brændeovne. En ny vejledning og flere ressourcer er påkrævet, for at det kommunale tilsyn kan blive moderniseret til fordel for røgudsatte.

Det nuværende informationssamfund kræver både planmæssig forebyggelse af sundhedsskader fra røgen og en omsorgsfuld indsats over for skadelidte. Ændret fyringsadfærd hos brændeovnsejere er langt fra nok, hvis de individuelle fyringsanlæg ligger i tætte boligbebyggelser.

LOB har derfor sendt denne pamflet til de centrale myndigheder.

Læs pamfletten her.
Nye foldere: Over en halv million danskere bliver generet af brænderøg
08-04-2015
LOB har fået nye foldere om omfanget af brænderøgsforurening. Se dem her.
Halv million mennesker generet af brænderøg
23-03-2015

Den seneste stikprøveundersøgelse om boligmiljø fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) blev offentliggjort kort før jul 2014. Den viser, at ca. 510.000 mennesker i Danmark følte sig generet af brænderøg i deres boligkvarter 2013.

Kilder: SUSY-2000, SUSY-2010, SUSY-2013, Danmarks Statistiks hjemmeside jan. 2015 og egne beregninger.

Læs mere her.
Vejledning nu undervejs
22-03-2015

Den længe efterspurgte vejledning til kommunerne vedrørende brænderøg er nu undervejs.

Efter at den nye brændeovnsbekendtgørelse blev offentliggjort i januar 2015 er Miljøstyrelsen nu igang med at opfylde Ministerens løfte til Folketingets miljøudvalg om at udsende en vejledning til kommunerne.

I begyndelsen af marts blev udbudsmaterialet kendt. Miljøstyrelsen har udarbejdet “Projektbeskrivelse om vejleding til brænderovnsbekendtgørelsen og portal om luftforurening fra brændeovne og brændekedler”. Materialet er ret gennemtænkt. Miljøstyrelsen skriver selv, at formålet med vejledningen og portalen er at sikre en bedre og mere ensartet kommunal håndhævelse af bekendtgørelsen, og at gener og helbredseffekter i boligområder med mange brændeovne bliver mindre. - Det lyder godt for fremtiden.

Portalen vil indeholde en særlig indgang om gener og sundhedseffekter af brænderøg beregnet på kommunale sagsbehandlere og borgerne.

I omtale af vejledningen, der får sin egen indgang på portalen, nævnes partikelmålinger i tidsserier til hjælp for at påvise væsentlig forurening på stedert. Det er LOB specielt glad for, da vi inspireret af Gundsømagle- målingerne har peget på nødvendigheden af indikative kontinuerte målinger i adskillige år.

Se udbuddet her.
Læs projektbeskrivelsen her.
Ny bekendtgørelse for fyringsanlæg for fast brændsel
26-01-2015

Pressemeddelelse

Der er i dag udsendt en ny bekendtgørelse for fyringsanlæg for fast brændsel.

Bekendtgørelsen kræver ekstra ressourcer til kommunerne, forklarer Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening.

- Miljøministerens nye bekendtgørelse bliver kun en forbedring i forhold til den gældende fra 2007, hvis den følges op af

 1. en central vejledning til det kommunale tilsyn for brændeovne og,
 2. ressourcer til en kvalificeret kommunal indsats over for røggener i boligkvartererne

Link til kopi af bekendtgørelsen.
Læs pressemeddelelsen her.
Indikative partikelmålinger, 2-års status
12-12-2014

LOB's partikeltæller i Charlottenlund har nu kørt kontinuert i mere end 2 år. Det har givet os godt en million datapunkter der fortæller detaljeret om hvordan partikelkoncentrationen varierer hen over årstiderne.

For en given partikelkoncentration - antal partikler per cm3 - kan vi groft estimere det tilsvarende PM2.5 niveau i vægtenhed, μg per m3. Estimatet er at 38 partikler per cm3 svarer til 25 μg per m3. Dette estimat er med vilje konservativt så vi i langt de fleste tilfælde vil undervurdere det faktiske PM2.5 niveau.

De detaljerede data giver os mulighed for at udtale os om det gennemsnitlige forureningsniveau per døgn. Sammenholder vi vores døgn-niveauer med WHO's anbefalinger fra 2005 (max. 3 overskridelser per år af 25 μg/m3 per døgn) finder vi at WHO's anbefalede døgngrænse overskrides 17 gange vinteren 2012-2013 og hele 24 gange vinteren 2013-2014.

LOB's konservative estimat af PM2.5 antager at 38 partikler per cm3 svarer til et PM2.5 niveau på 25 μg/m3.

Myndighedernes grænseværdier er desværre kun fastlagt ud fra årlige gennemsnitsværdier. Det gør at sommerhalvårets meget lave forureningsniveauer skjuler det høje niveau vi har hele vinterhalvåret.

LOB anbefaler at myndighederne begynder også at operere med grænseværdier per døgn. Gerne med udgangspunkt i WHO's konkrete anbefalinger (max. 3 overskridelser per år af 25 μg/m3 per døgn). Brug af døgn-gennemsnit har også potentiale for at lette kommunernes vurdering af hvornår der er tale om væsentlig forurening.

Download LOB's notat om indikative partikelmålinger her.
Ny kampagne om brænderøg
07-12-2014

Den 29. nov. udsendte Miljøministeriet en pressemeddelelse om en ny brændeovnskampagne udarbejdet af Miljøstyrelsen. - Formålet med kampagnen er som tidligere at få landets ca. 750.000 brændeovnsejere til at følge styrelsens råd om, at der skal tændes op fra toppen af brændet. Derved får man langt mindre røg og sod ud i stuen. Samerne i Nordnorge har gjort sådan i århundreder, fortæller pressemeddelelsen.

Problemet med kampagnen er ikke det gode råd om at fyre fornuftigt, men at Miljøstyrelsen ikke fortæller eksplicit, hvorfor røg fra brændeovne, der er den største kilde til fine partikler i luften, er sundhedsskadelig. - Røgen indeholder mange af de samme kemiske stoffer som tobaksrøg, der i dag er forbudt næsten alle steder i det offentlige rum. Vi kan nævne tjærestoffer og benzen, der begge er kræftfremkaldende ligesom dioxiner, der uundgåligt er i brænderøgen. Når røgen kommer ind i vores kroppe kan den skade vort helbred, ligesom tobaksrøg er kendt for at gøre. Og det gælder ikke mindst for de helt små partikler, som ikke kan ses med det blotte øje, og som den anbefalede optænding fra toppen ikke fjerner.

Læs om kampagnen her.
DØRs hæfte om luftforurening 2014
29-11-2014
Det Økologiske Råd har udgivet et fyldigt hæfte om forurening med brænderøg.

Vi har længe savnet en sammenhængende og forståelig tekst om brændeovnsrøg, dens trusler mod helbred og miljø og løsninger på problemerne. En sådan tekst har vi fået nu - Forurening fra brændefyring - et 25-sider stort hæfte med mange illustrationer. Forfatteren er civilingeniør Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd, og hæftets udgivelse er finansieret af Miljøstyrelsen, Astma-Allergi Danmark og EU-kampagnen: Soot-free for the Climate.

Press-Kristensens præsentation af egne partikelmålinger i Allerød er særlig interessant. Inden for de seneste år er Kåre Press blevet kendt for sine partikelmålinger på offentlige steder med stor luftforurening. Men han har også foretaget målinger ved og i private boliger. I hæftet bliver vi præsenteret for flere af disse måleserier. En serie målinger foregik på et hustag ved skorstensafkastet. Figuren nedenfor er fra hæftet.

Udledning af antal røgpartikler viste sig at være overraskende stor. Dette er i modsætning til de udmeldinger, som vi får fra myndighederne, der ofte hævder, at når røgen er usynlig, er der ingen ‘væsentlig forurening’ i Miljøbeskyttelseslovens forstand. Men langt de fleste partikler fra brændeovne er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje, men kun iagttages ved hjælp af moderne måleapparatur. Og da de små fine røgpartikler er særligt sundhedsskadelige pga. af størrelse og kemi, er det vigtigt at de bliver observeret. - Derfor har LOB i adskillige år anbefalet, at kommunerne anskaffer sig måleudstyr, så sagsbehandlerne kan kontrollere luftkvaliteten ved boliger på objektiv vis.

DØRs hæfte har i øvrigt afsnit om de forurenende stoffer i brænderøgen, de tilknyttede helbredsskader og samfundsøkonomiske omkostninger. Hæftet tager også stilling til forskellige tekniske og politiske løsninger på forureningsproblemerne. - Hæftet kan varmt anbefales i forbindelse med oplysningskampagner om naboskabernes brænderøgsforurening. I forhold til den globale forurening med CO2 fra træfyring deler LOB som bekendt ikke DØRs påstande om “CO2-neutralitet (under visse forudsætninger)”.

Udover det elektroniske download nedenfor kan hæftet også bestilles i trykt from fra DØRs webshop.

Download hæftet her.
USA: Forslag til regulering af brændeovnsrøg er totalt utilstrækkelig
18-11-2014
Høringsvar til de amerikanske miljømyndigheder fra kompetent lægehold

“Forslag til regulering af brændeovnsrøg er totalt utilstrækkelig!” - Så klart var budskabet til USA's Miljøstyrelse (EPA) i maj 2014 fra en ekspertgruppe bestående af medicinere og andre eksperter (Utah Physicians for a Healthy Environment).

Ekspertgruppen skriver, at Miljøstyrelsen ikke både kan beskytte producenterne af brændeovne og beskytte folkesundheden. Styrelsens opgave er først og fremmst at beskytte folkesundheden.

Mange af ekspertgruppens veldokumenterede argumenter svarer til dem, LOB har benyttet over for de danske myndigheder:

 1. Brænderøg er en overraskende stor bidragsyder til individuel og fælles forureningspåvirkning. Røgen danner alvorlige hotspots med forurening og lokale ofre.
 2. Brænderøg er mere giftig end partikelforurening fra andre kilder.
 3. Det er ikke kun under inversionsvejr, at vi er udsatte for brænderøgs-påvirkning.
 4. Brænderøg medfører en stor samfundsøkonomisk omkostning og har ikke nogen gunstig virkning på CO2-regnskabet / klimaet.

Lægerne underkender den udbredte brug af gennemsnitsværdier for at vurdere forurening. Vigtig for sundhedspåvirkningen er især lokale ekstremværdier, der rammer folk, hvor de bor.

Læs hele høringssvaret her.
Pressemeddelelse: En brændeovn forurener 50-100 gange mere end et oliefyr
21-10-2014

Begræns brugen af din brændeovn mest muligt!

Den opfordring får ejerne af Danmarks 750.000 brændeovne her ved starten af fyringssæsonen fra Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening.

– Ifølge Miljøstyrelsen forurener en svanemærket brændeovn godt 50 gange mere end et oliefyr og 265 gange mere end et naturgasfyr, mens en ældre brændeovn forurener godt 100 gange mere end et oliefyr og 500 gange mere end et naturgasfyr, siger formanden for landsforeningen, cand.scient. Solveig Czeskleba-Dupont.

– Brændeovne er langt den mest forurenende opvarmningskilde. Røgen er ekstremt sundhedsskadelig og indeholder bl.a. fine partikler, der kan vandre rundt i kroppen og sætte sig i lungevævet. Ifølge FNs sundhedsorganisation WHO er disse partikler kræftfremkaldende.

Ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi står træfyring i de danske boliger for 67 procent af det danske udslip af fine partikler, 71 procent af tjærestofferne (PAH) og cirka 60 procent af dioxinudslippet.

En undersøgelse, som centeret lavede i 2013, viser, at cirka to tredjedele af luftforureningen fra københavnske kilder kommer fra brændeovne og cirka en fjerdedel fra trafikken. Centerets målinger i forskellige villakvarterer med mange brændeovne har vist tre gange så høj forurening med tjærestoffer som på H.C. Andersens Boulevard i København.

– Ifølge en forsigtig vurdering fra Sundhedsstyrelsen medfører brændeovnsrøg mindst 200 for tidlige dødsfald i Danmark hvert år og et øget antal hospitalsindlæggelser på grund af sygdomme som astma, blodpropper og lungekræft. En helbredsundersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed i 2010 viser, at 450.000 danskere føler sig generet af brænderøg i deres boligkvarter. En ny undersøgelse er på vej, og den vil formentlig vise et endnu højere tal, da antallet af brændeovne er steget, siger Solveig Czeskleba-Dupont videre.

– Vi oplever et massivt ukendskab til de sundhedsskadelige virkninger af brænderøg, og derfor har vi opfordret såvel Miljøstyrelsen som Miljøministeren til at intensivere oplysningen om brændeovnes skadelige virkninger. Vi tror på, at ejerne af de 750.000 danske brændeovne vil begrænse brugen af deres ovne, hvis de kender konsekvenserne, og at ejerne af gamle brændeovne, som forurener mest, vil skrotte dem.

Advarsel mod brug af briketter i brændeovne
29-04-2014

I Danmark er fyring med briketter i ovne og kedler steget kraftigt de seneste 10 år. Det giver nye miljøproblemer for brændeovnsbrugernes naboer.

I Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2013 er en af konklusionerne, at træbriketter i almindelighed viser partikelemissioner, der er 2 - 3 gange højere end fra almindeligt brænde. Dette illustreres i nedenstående diagram fra rapporten.

Endvidere nævner rapporten, at emissioner fra bark-, tørve- og brunkuls- briketter er endnu værre. Samtidig er disse brikettyper de billigste på markedet. - Her i landet er briketområdet ureguleret, og der eksisterer ingen godkendelses- og kontrolordninger.

Ole Schleicher, Force Technology, der er forfatter til rapporten konkluderede, at visse typer af briketter "ikke bør anvendes til at fyre med i brændeovne".

Rapporten har titlen: "Miljøpåvirkning fra fyring med savsmuldbriketter i brændeovne".

Rapporten kan læses her
Helbredseffekter af langtids udsættelse for luftforurening
11-04-2014
Stor EU-undersøgelse af sammenhængen mellem luftforurening og dødelighed

Den 9. december 2013 offentliggjorde det førende internationale tidsskrift inden for almen medicin The Lancet en opsigtsvækkende artikel om sammenhængen mellem partikelforurening og dødelighed af naturlige årsager. Det drejer sig om resultaterne fra en omfattende analyse af 22 projekter knyttet til europæiske byer. Analysen er finansieret af EU og titlen er "Effects of long-term exposure to air pollution on natural-cause mortality: an analysis of 22 European cohorts within the multicentre ESCAPE project".

I alt har forskerne inkluderet 367.251 deltagere fra 13 forskellige europæiske lande, heraf 35.458 danskere. I gennemsnit blev deltagerne fulgt over en 14- årig periode. I perioden døde ialt 29.076 personer en naturlig død (d.v.s. dødsfald der ikke skyldes ulykker og selvmord). - Ud fra deltagernes bopæl beregnede man koncentrationen af luftforureningen.

Analysen viste blandt andet en signifikant sammenhæng mellem naturlig død og eksponering for små partikler < 2,5 mikrometer i diameter. Variable som nærhed til trafik, befolkningstæthed, industrivirksomheder, grønne områder og terræn blev inddraget og var med til at forklare PM2,5-forureningens rumlige mønster. Derfor antager forskerne, at effekter på dødelighed fra luftforurening med PM2,5 ikke kun hænger sammen med emissioner fra trafik, men også med andre forhold.

Den indsigt svarer til LOBs tolkning af resultaterne i DCEs rapporter til det internationale samfund, der viser at størstedelen af PM2,5-partikler fra danske kilder stammer fra træfyring i boliger og kun 12% fra transport (SR53, s. 45).

Særlig interessant for os er det, at ESCAPE-forskerne konstaterer en stigning i dødelighed pga. naturlige årsager på 7% for hver stigning på 5µg/m3 i det årlige gennemsnitsniveau af PM2,5 koncentrationen.

Det er en kraftig forøgelse af dødeligheden pga. naturlige årsager sammenlignet med den vurdering, som WHO oplyste i 2005. WHO vurderede dengang, at den samlede dødelighed i befolkningen stiger med 6% for hver gang det årlige gennemsnitsniveau af PM2,5 stiger med 10 µg/m3 (Se Miljøprojekt nr. 1235 fra Miljøstyrelsen, 2008, s. 17).

Da det stadigvæk er WHOs gamle tal, der cirkulerer i artikler om luftforurening spec. fra brændeovne, er det stærkt påkrævet, at Miljøstyrelsen får gennemført en revurdering af helbredseffekter af langtids-udsættelse for luftforurening med inddragelse af ESCAPE-undersøgelsens resultater.

I forbindelse med ESCAPE-undersøgelsens omtale i Ugeskrift for Læger den 3.2.14 blev professor Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, citeret :"Dette studie understreger de meget betydelige helbredseffekter og dødelighed knyttet til luftforurening, selv ved de niveauer vi har i Danmark i dag, og det fortsatte stærke behov for at reducere udledning og stramme grænseværdierne på europæisk såvel som nationalt plan."

Artiklen kan downloades gratis fra The Lancet (bemærk dog at download kræver registrering hos The Lancet).

Ministerrokaden og træpille-bonanza
18-02-2014

Online-udgaven af bladet INGENIØREN gjorde lørdag den 15.februar status over processen op til regeringens længe ventede stillingtagen til den foreliggende bioenergi-analyse. Regeringen bør ikke mindst sige, om fremtiden skal se mere eller mindre træpillefyring på kraftværkerne. Men ministerrokaden fornylig har ikke nødvendigvis forbedret chancerne for en god, saglig afgørelse, antyder artiklen hos Ingeniøren. (Se hertil nyheden på LOBs website den 26.1. 'Goldman Sachs og træpillerne')

Mandag den 17.februar fulgte så endnu en artikel i Ingeniøren der omtaler et 'parts- indlæg' fra den side der er udset til i fremtiden at levere en stor part af DONG Energy's træpillebehov, nemlig det amerikanske samfund.

Det omtalte 'parts-indlæg' er et brev fra 40 amerikanske biologer, økologer m.v. der i sommers henvendte sig til EU-kommissionen med opfordringen til at forlade dogmet om CO2- neutralitet hvad angår biomasse fra skovene og den derved fordrejede energipolitik. Brevet kan læses her i LOBs oversættelse.

Goldman Sachs og træpillerne
26-01-2014

DONG Energy vil allerede i 2016 have fordoblet brugen af importerede træpiller i forhold til 2012. Energiforliget fra marts 2012 er endnu ikke fulgt op med en endelig vurdering af konsekvenserne for klimaet af denne omstilling.

Det Nationale Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) har som aftalt afleveret en omfattende biomasserapport, der ser meget kritisk på kraftværkernes overgang til brug af træpiller (DCA-rapport, nr. 33). Men regeringen har endnu ikke taget stilling til kritikken, alt imens aftalen om aktiesalget fra DONG Energy fastlåser denne politik. Det er til fordel for Goldman Sachs' engagement i træpilleleverancer fra USA.

Læs mere om dette i LOBs pressemeddelelse.
WHO (Verdens Sundhedsorganisation): Udendørs luftforurening er en førende miljøårsag til kræftdødsfald
09-01-2014

Den 17. oktober 2013 udsendte WHOs datterorganisation IARC (International Agency for Research on Cancer) en pressemeddelelse fra Geneve, som slog fast at IARC nu har klassificeret udendørs luftforurening som kræftfremkaldende for mennesker. Et resume af IARCs vurdering er offentliggjort i The Lancet Oncology torsdag d. 24. oktober 2013.

De skrev:

"Efter omhyggelig gennemgang af den seneste, tilgængelige videnskabelige litteratur indsamlet af IARC Monografi Program konkluderede Verdens førende eksperter, at der er tilstrækkelig bevis for at immisioner fra udendørs luftforurening forårsager lungekræft. De kunne også notere sig en positiv sammenhæng med stigende risiko for blærekræft.

Fine partikler, som er en af de største bestanddele i udendørs luftforurening, blev vurderet selvstændigt og også klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker.

IARC-vurderingen viste en forøget risiko for lungekræft ved voksende niveauer af partikelimmisioner og luftforurening. Skønt sammensætningen af luftforurening og immisionsniveauer kan variere dramatisk mellem forskellige steder, gælder arbejdsgruppens konklusioner for alle regioner i hele Verden.

Et stort miljømæssigt sundhedsproblem

Luftforurening er allerede kendt for at øge risikoen for en lang række sygdomme, som luftvejs- og hjertesygdomme. Studier indikerer at immissions-niveauerne er steget signifikant i nogle dele af Verden i de seneste år, især i hurtigt industrialiserende lande med store befolkninger. De nyeste data indikerer at i Verden som helhed døde 223.000 af lungekræft forårsaget af luftforurening i 2010.

IARCs Monografi

IARCs mongografi nr. 109 er baseret på en uafhængig gennemgang af mere end 1000 videnskabelige artikler om undersøgelser fra fem kontinenter. Disse artikler analyserer de kræftfremkaldende egenskaber ved forskellige forurenende stoffer i udendørs luftforurening, især ved fine partikler og transport-relateret forurening. Vurderingen er gennemført ud fra resultaterne fra store epidemiologiske undersøgelser, som inkluderer millioner af folk i Europa, i Nord- og Sydamerika og i Asien.

De dominerende kilder til udendørs luftforurening er transport, stationære energianlæg, emissioner fra industri og landbrug, boligopvarmning og madlavning. IARCs direktør Dr. Christopher Wild understreger, at det at klassificere udendørs luftforurening som kræftfremkaldede for mennesker er et vigtigt skridt. Der er effektive måder at reducere luftforureningen på, og når man tager omfanget af den immission, der påvirker folk Verden over i betragtning, bør denne rapport sende et stærkt signal til det internationale samfund om at skride til handling uden yderligere forsinkelse."

(Oversat fra IARCs pressemeddelelse af Solveig C. - Dupont)

Luftforurening fra danske kilder 2011
19-12-2013

Langt den største andel af fine partikler fra danske kilder til atmosfæren kommer fra træfyring i boliger

Det fastslår den årlige rapport fra Centret for Miljø og Energi om luftforurening. Rapporten, der sendes til FN-organisationen UNECE, er led i et internationalt samarbejde, som har til formål at nedbringe den langtrækkende, grænseoverskridende luftforurening i Europa.

I følge rapportens tal fra 2011 bidrog træfyring i boliger med 67% af de fine partikler fra danske kilder til atmosfæren.

I figuren ovenfor, som viser de forskellige sektorers bidrag til luftforureningen med fine partikler fra danske kilder, udgør 'træfyring i boliger' størstedelen af kategorien 'Non-industrial combustion' (dvs. ikke- industriel forbrænding). Til sammenligning kan man se, at 'Transport' kun udgør 12% af de samlede udslip.

Man kan også finde oplysninger i rapporten om udslip af gasser, som CO og NOx, af tungmetaller f.eks. kviksølv og af de stærkt sundheds-skadelige tjærestoffer og dioxiner. I følge rapportens tal bidrog træfyring i boliger med 85% af tjærestofferne og 60% af dioxiner og furaner fra danske kilder til atmosfæren.

Alligevel ser vi ingen effektiv regulering af udslip fra træfyring i Danmark.

Læs mere her - hos DMU.
Ren luft til københavnerne
12-12-2013

Det er ikke nogen hemmelighed, at luften i København er forurenet med røg fra brændeovne og udstødningsgasser fra biler. Den 5.7.13 kunne vi således her på hjemmesiden omtale to rapporter finansieret af Københavns Kommune om de omfattende helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser af luftforureningsproblemerne fra brændeovne og trafik.

I forbindelse med denne rapportering besluttede borgerrepræsentationen i 2012 at afsætte midler til udarbejdelse af en Ren Luft Plan, og kort tid inden kommunevalget i november udsendte Overborgmesteren Frank Jensen sit politiske udspil med titlen Her bor vi! Mere respekt for København. Han forsikrede, at socialdemokraterne de kommende år vil fortsætte med at prioritere initiativer fra Ren Luft Planen.

Men hvad går Ren Luft Planen ud på ?

Planen har otte forslag til ren luft i København, der vedrører Ren Luft zone, renere arbejdsmaskiner, kollektiv busdrift, havnebåde og turisme, skibstrafik, brændeovne og endelig støj- og partikelreducerende asfalt og flere luftmålinger.

I forhold til situationen for et par år siden har forvaltningen i København nu erkendt, at brændeovne og kedler forurener luften med en række sundhedsskadelige stoffer. - Men i første omgang vil kommunen efter planen kun satse på udskiftning til mindre forurenende ovne. - Man har desværre ikke udtrykt ønske om at udfase brugen af brændeovne.

Læs mere om Ren Luft Planen her.
Nyt udkast til en brændeovnsbekendtgørelse
05-12-2013

Den 3.12.13 blev et nyt udkast til en 'brændeovnsbekendtgørelse' offentliggjort. Den skal regulere luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1MW, dvs. anlæg lige fra små brændeovne og op til store centrallvarmeanlæg.

Det mest interessante for røgramte er, at "Udmundingen på aftrækssystemer, der etableres eller ændres væsentligt efter denne bekendtgørelses ikrafttræden, skal, for så vidt angår tilsluttede fyringsanlæg med en samlet varmeeffekt på op til 30 kW, inden for en omkreds af 15 meter rage mindst 1 meter over overkanterne af ventilationsåbninger, vinduer eller døre.". (§11 stk. 2).

Ud fra høringsbrevet er det klart, at der tænkes på naboers ventilationsåbninger, vinduer og døre. Dette er nyt i forhold til den p.t. gældende bekendtgørelse og i forhold til det første udkast fra dec. 2012.- Hvis kommunerne i fremtiden ville regulere luftforureningen fra brændeovne efter hensigten med ovenstående, ville det hjælpe en del mennesker rundt om i Danmark.

Hele høringsbrevet og høringsudkastet kan læses her:

Høringsfristen er 11.01.14.

Miljøstyrelsen svarer på spørgsmål
28-11-2013

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man få svar på mange relevante spørgsmål om brændeovne.

Svarene på to spørgsmål er særligt interessante for os:

1. "Er det CO2-neutralt at bruge brændeovn?

Træ er en vedvarende energikilde, fordi der relativt hurtigt kan vokse nye træer op i stedet for dem, der er blevet fældet.

Men afbrænding af træ forrykker alligevel CO2-balancen, fordi CO2 frigives meget hurtigere, end den ville være blevet, hvis træet havde fået lov til at stå indtil det faldt om, og CO2 var blevet frigivet ved naturlig forrådnelse. Det betyder, at mængden af kulstof bundet i CO2 bliver større, og mængden af kulstof bundet i træ (biomasse) bliver mindre. - Desuden er en del af partiklerne fra brændeovne sorte (kulstof), og det giver opvarmning af klimaet, fordi de opsuger energien i solens stråler og afgiver den igen som varme (infrarød stråling)."

LOBs kommentar:

Det er fint, at Miljøstyrelsen nu er enig med LOB i, at afbrænding af træ ikke er CO2-neutralt. - Det ville være dejligt, hvis dette svar fra nu af indgik i Miljøstyrelsens almindelige oplysningsmateriale om brændeovne og træfyring, og hvis kommunerne tog det til efterretning.

2. "Er røg fra brændeovne et problem for miljøet og sundheden?

Ja, partikler er sundhedsskadelige, fordi de trænger ned i lungerne og sætter sig fast. De partikler, der ikke sætter sig fast i luftvejene, bliver ført op i svælget og videre ned i mavesækken og derfra kan de komme ud i blodet.

Der er fundet sammenhæng mellem høje koncentrationer af partikler og øget forekomst af hjertekarsygdomme og luftvejslidelser, primært blandt ældre og personer, der i forvejen lider af luftvejs- og/eller hjertekarsygdomme. Der er ca. 200 for tidlige dødsfald om året i Danmark som følge af partikler fra brænderøg (Miljøstyrelsen, Miljøprojekt 1235, 2008).

Brændeovne og brændekedler står for 71 % af udledningen af fine partikler (PM2.5) fra danske kilder (Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport 821, 2011)."

LOBs kommentar:

Røgen fra brændeovne er helbredsskadelig og miljø-belastende. Røgen er skadelig, fordi den både består af meget fine partikler, der trænger ned i lungerne, og af en række giftstoffer som tungmetaller, tjærestoffer, benzen og dioxin. Disse stoffer, som ophober sig i miljøet, bliver også nævnt i rapport nr. 821 fra DMU (se ovenfor).

I dag den 28. nov. 2013 kan man læse, at hjemmesiden sidst er blevet opdateret 6.6.2013.

Læs mere hos Miljøstyrelsen.
Om biomasse i energiforsyningen
25-09-2013

Den tidligere topembedsmand i EU og i Danmark, Jørgen Henningsen (medlem af Klimakommissionen 2008-10), opregner i et memorandum med sin skånselsløse kritiske holdning den nyere viden om biomassens brug i energisystemerne. I Henningsens memorandum, der er sendt til Regeringen, ved energi-, klima- og bygningsminister Martin Lidegaard og til Folketinget, ved energiudvalgets formand Steen Gade den 18.september 2013, har LOB især hæftet sig ved problemerne med fast biomasse fra skove.

Uanset om træet bliver fyret af i private eller i kollektive anlæg, forøger det klimaproblemerne i disse år, hvor CO2-kurven netop bør knækkes i løbet af en kort årrække. - Derfor er det også uklogt af Det Økologiske Råd (DØR) at acceptere DONGs nuværende ombygning af kraftværker til fyring med træpiller 'i en overgangsperiode', sådan som DØR gjorde i sit princippapir 'Bæredygtig energiudnyttelse af biomasse' fra april 2013.

Læs Jørgen Henningsens memorandum

Mød Jørgen Henningsen på et debatmøde:

KAN EU GENNEMFØRE EN GRØN OMSTILLING?

Debatmøde med Jørgen Henningsen
torsdag 10. oktober 2013 kl. 17:00 - 18:30
Wegeners Gaard, Vesterbrogade 60A, København V

Hvad er status på EU’s klimapolitik? Den har stået i stampe siden krisen ramte Europa i 2009. Det markedsbaserede CO2-kvotesystem har ikke levet op til forventningerne. Er der en reel mulighed for at skabe grøn vækst og grønne arbejdspladser, sådan som EU-Kommissionen lægger op til i sit udspil til nye 2030-mål?

Læs mere på www.deo.dk.

Se også Bæredygtig energiudnyttelse af biomasse fra DØR.

5 myter om EU's kvotehandel bliver aflivet
06-09-2013

Her i foråret og i sommers (april og juli måned) stemte EU-Parlamentet hele to gange om klimakommissær Connie Hedegaards redningsforslag for CO2- kvotehandelen (ETS), der betegnes som EU's vigtigste instrument i klimapolitikken. Mange åndede lettet op, da systemet i anden omgang med et snævert flertal blev reddet, ligesom det i første omgang med et snævert flertal var blevet forkastet.

Som et indlæg i debatten fremlagde 44 organisationer på miljø-, energi- og klimaområdet i april måned et oplæg, der analyserede fem af de påstande som kvotehandlens tilhængere plejer at fremføre. Denne tekst 'Punktering af myten om EUs kvotehandel' har LOB fået oversat og den er tilgængelig her:

Hele oplægget på dansk som PDF her.

LOB gør især opmærksom på myte 2 ('ETS virker som løftestang for investeringer i ren teknologi og løsninger med lav CO2-udledning'). Her bliver myten om CO2-neutralitet af træfyring taget under kærlig behandling.

Som bekendt for læsere af LOBs hjemmeside, har denne grove misfortolkning af hvad biomasse kan og ikke kan med henblik på klimaet, medført betydelige fejlinvesteringer i Danmark. Det gælder både boligopvarmning med træ og ved omlægningen af kraftværker fra kul og naturgas til træpiller. (Se f.eks. nyhed fra 27.1.2013 nedenfor.) I stigende grad bliver træpiller nu industrielt fremstillet i Nordamerikas skove og udskibet til Europa. Her forgyldes deres afbrænding gennem EU's udstedelse af kreditter, fordi de fortrænger fossile brændsler. Handelen med sådanne falske kreditter – falsk, fordi man ikke medregner selve træets store udledninger af CO2 - er endnu ikke afsløret som problem for den finansielle sektor, men det kan snart ske (se Politiken 5.9.13, side 13, samt dokumentaren af Tom Heinemann 'Varm luft for milliarder', DR1 mandag den 9.9.kl.20).

N.B. I forhold til myte 5 om at 'ETS fungerer godt' påpeger oplægget, at det er et 'svindlernes paradis'. Det giver i hvert fald arbejde for både Europol, som Politiken har interviewet, og Interpol, se f.ex. denne pressemeddelelse fra Interpol - se også nyheden 5.9.13.

INTERPOL-vejviser i kulstofhandel-kriminalitet
05-09-2013

INTERPOL's vejviser giver en indføring i den måde, hvorpå kulstof-/kvotehandelen fungerer i de lande hvor den er indført (først og fremmest EU) eller er planlagt; og dertil de mange måder, hvorpå kriminelle overgreb kan forekomme f.eks. ved køb og salg, ved falsk reklame, for svage reguleringer, finansielle manipulationer, computer hacking og berøvelse af personlige informationer.

INTERPOL's vejviser konkluderer:

”Modsætningen mellem de finansielle markedsdeltageres mål – profitmaksimering – og Kyoto-protokollens overordnede mål, nemlig at sikre at udledningerne af drivhusgasser i det hele taget bliver reduceret, betyder at markedets regulering kommer under pres...Pres fra klimakonventionen (UNFCCC) for en bedre regulering af handelen med kulstofkreditter på finansielle markeder vil ikke nødvendigvis overvinde kriminel aktivitet på miljøområdet.”

Se også nyheden
"5 myter om EU's kvotehandel bliver aflivet" fra 6. september 2013.

INTERPOL pressemeddelelse (på engelsk)
I København forurener brændeovne tre gange mere end bilos
05-07-2013

Dette har en forskergruppe (J. Brandt mfl.) fra Det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE) i Aarhus beregnet. - Resultatet blev offentliggjort den 24. juni 2013 i to rapporter, som Miljøborgmester Ayfer Baykal havde bestilt.

Herefter beskæftigede Danmarks Radio sig i flere dage indgående med luftforureningsproblemerne i storbyen. Som ved en tilsvarende undersøgelse om luftforurening i Danmark har forskergruppens opgave været at kvantificere sundhedseffekterne og de eksterne omkostninger fra luftforureningen i henholdsvis Hovedstadsregionen og i København og Frederiksberg Kommuner. Undersøgelsen for hele Danmark blev omtalt som 'Nyhed' her på hjemmesiden 14-05-2011.

De lokale emissionskilder (dvs. kilder i Københavns og Frederiksberg Kommuner) bidrager i alt med ca. 70 for tidlige dødsfald i København/ Frederiksberg om året. De vigtigste lokale kilder er forbrænding i brændeovne/ kedler, som bidrager med ca. 40 for tidlige dødsfald og vejtrafik, der bidrager med 20 for tidlige dødsfald (ca. 10 år i gennemsnit). - Ud over for tidlige dødsfald resulterer luftforureningen i mange tilfælde af sygelighed som kronisk bronkitis, astma, hospitalindlæggelser i forbindelse med luftvejslidelser, blodprop i hjernen, tilfælde af hjertesvigt, lungekræft samt nedsat aktivitet (sygedage). - Økonomisk set har J. Brandt mfl. beregnet, at de eksterne omkostninger i København/Frederiksberg pga. luftforureningen fra lokale brændeovne og -kedler i 2010 blev på 329 mio. kroner og fra lokal vejtrafik på 113 mio. kroner.

Et stop for brug af brændeovne i de to kommuner ville med andre ord spare københavnerne for mange sygedage og samfundet for mange penge. LOB anbefaler, at der snarest etableres et nært samarbejde mellem Miljøstyrelsen og de to kommuner om en ny kommunal brændeovnspolitik, der f.eks. inspireret af Malmø Kommune skal beskytte borgene mod individuel træfyring i storbyen.

Man kan se de to rapporter fra DCE her:

http://www.dmu.dk/Pub/SR57.pdf
http://www.dmu.dk/Pub/SR64.pdf
Miljøstyrelsen satser på magi overfor luftforureningen
30-06-2013

Miljøstyrelsens råd til københavnerne på Danmarks Radios hjemmeside den 28. juni, om hvad de selv kan gøre for at mindske den omfattende luftforurening fra brændeovne, er ønsketænkning.

Rådet lyder :"Du kan fjerne op til 80% af partiklerne fra din brændeovn, hvis du tænder op på en helt ny måde". Men ord gør det desværre ikke alene, og udsagnet er direkte usandt! Partikel-reduktionen er reelt kun ca. 40% og dioxin-udledningen mindskes slet ikke. Hvis luftforureningen i storbyen skal mindskes effektivt, kræver det i stedet tæt samarbejde mellem de centrale og de kommunale myndigheder.

LOB har derfor udsendt en pressemedelelse med foreslåede tiltag der reelt kunne have en effekt på luftforureningen.

Hele pressemeddelelsen findes her.
Har Miljøministeren glemt BAT-princippet?
18-05-2013

"80% reduktion af emissioner fra brændeovne har vist sig at være en uholdbar påstand!"

Den 26. april 2013 præsenterede Miljøministeren en projektrapport om de samfundsøkonomiske gevinster ved nogle af de seneste miljøråd fra Miljøstyrelsens side. Af interesse for os er vurderingen af brændeovnskampagnen 'Fyr fornuftigt', der har præget kommunernes tilsyn med luftforurening fra brændeovne det seneste år, og som vi kom med kritik af her på hjemmesiden under 'Nyheder' den 5.3.2012.

Ministeren udtalte ved præsentationen: "Partikelforurening fra brændeovne er et alvorligt sundhedsmæssigt problem. Derfor lancerede vi op til sidste fyringssæson en kampagne for at få flere brændeovnsejere til at følge nogle ret enkle råd om god optænding. Nu har vi med den nye rapport dokumentation for, at der også er god samfundsøkonomi i at følge rådene."

Projektrapporten lægger imdidlertid op til en helt anden konklusion end ministerens. Nemlig at den samfundøkonomiske gevinst på 745 millioner kroner ved at tænde ovnen op fra oven, som kampagnen anbefaler, vil blive mere end dobbelt så høj ved slet ikke at anvende brændeovne til opvarmning men i stedet for fjernvarme eller anden emissionsfri teknologi i boligområder.

Ved at tænde ovnen op som kampagnen foreslår, vurderer rapportens forfattere, at emissionerne af partikler og tjærestoffer vil blive reduceret med 42% (og ikke 80%). Ved i stedet for at varme op med emissionsfri teknologi lokalt bliver naboerne fri for 100% af emissionerne. - Samfundsøkonomisk vil det sidstnævnte betyde en gevinst på 1,774 mia. kr. i sparede udgifter.

Miljøministeriet har åbenbart glemt at anvende princippet om at vælge den bedste tilgængelige teknologi (BAT-princippet), som blev introduceret i Luftvejledningen 2001.

Læs mere i rapporten: Miljøprojekt nr. 1478, 2013, Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse.
The Economist - om træfyring i Europa
27-04-2013

The Economist har for nylig haft et par velskrevne artikler om det stigende forbrug af træ i Europas energiforsyning. Artiklerne kommer både ind på træs påståede CO2-neutralitet og den manglende bæredygtighed i produktionen.

Artikel hos The Economist.
Leder hos The Economist.

Artiklerne er på engelsk, men "Danske" udgaver kan fås via Google Translate:

"Dansk" udgave af artiklen.
"Dansk udgave af lederen..

Maskin-oversættelserne er ikke gode, men artiklerne kan dog nogenlunde forstås. Vi har desværre ikke mulighed for at bringe en bedre dansk oversættelse da det kræver betaling til The Economist.

Foreløbige resultater af partikeltælling i Charlottenlund
30-03-2013

Et af LOBs medlemmer har siden september 2012 haft en partikeltæller kørende i Charlottenlund.

Som i Brønshøj ses en markant forøgelse af partikelniveauet i fyringssæsonen. Data indikerer at der periodevis i fyringssæsonen forekommer væsentlig lokal luftforurening.

Læs rapporten her.
Kritisabel formidling af forskning: "Intens brænderøg i lungerne gør ingen alvorlig skade."
31-01-2013

Videnskab.dk er en ofte citeret hjemmeside i den danske presse. - Derfor er det afgørende, hvordan ny viden bliver præsenteret her. - Ikke mindst er overskriften vigtig.

Den 29.jan. 2013 benyttede Thomas Hoffmann/Videnskab.dk følgende overskrift til sin artikel om brænderøgs helbredsmæssige virkninger: "Intens brænderøg i lungerne gør ingen alvorlig skade." - Men hvis man læser den tilhørende brødtekst bliver det klart, at to af undersøgelserne, som resumeres, blev foretaget på 20 yngre mennesker. Desuden var de ikke-astmatikere og opholdt sig kun 3 timer i et røgfyldt kammer. De to andre undersøgelser viste en sammenhæng mellem afhjælpende foranstaltninger og færre sygdomstilfælde.

Den 30. jan. skrev LOB derfor til Videnskab.dk:

Hej Thomas Hoffmann. Du skrev: "Intens brænderøg i lungerne gør ingen alvorlig skade." Det er desvære misvisende i forhold til artiklens indhold. Du skulle have tilføjet: "hvis man er rask og ung." Ikke mindst er overskriften uheldig, fordi andre medier ukritisk aftrykker din artikels første linie. - Dermed får kommunerne endnu et falsk argument for at erklære brænderøg for en uvæsentlig forurening over for folk, der næsten daglig oplever røggener i hjemmet - især om vinteren. Se www.braenderoeg.dk/Dagens partikeltal. Venlig hilsen Solveig Czeskleba-Dupont cand.scient og formand for LOB
Læs artiklen fra Videnskab.dk 29.1.13 her
Artikel om problemer ved afbrænding af træ i varme- og kraftværker
27-01-2013

En artikel af Rolf Czeskleba-Dupont (Ph.D., M. Sc., Roskilde Universitet) om problemer ved fyring med træ i varme- og kraftværker blev offentliggjort i december 2012 i The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies.

Artiklen forklarer, hvorfor det er forkert at sætte CO2-emissioner ved rydning af skove og den efterfølgende afbrænding af træpiller lig nul (CO2- neutral), og hvilke konsekvenser fejltagelsen har haft for klimapolitikken.

Konskevenserne er bla. øjeblikkeligt forøgede CO2-emissioner, som EUs kulstofhandels-system blot forværrer. Men ejerne af værkerne får godskrevet den CO2 som de fortrængte fossile brændsler ville have udledt i form af CO2- kvoter. Ejerne kan sælge disse CO2-kvoter videre som tilladelser til yderligere forurening. Dette kaldes desværre for "grøn omstilling".

Læs artiklen "A Secular Carbon Debt from Atmospheric high Temperature Combustion of Stem Wood ?" her.
LOBs høringssvar vedr. udkastet til ny brændeovnsbekendtgørelse
16-01-2013

LOBs høringssvar påpeger at den ny bekendtgørelse bla. mangler en stillingtagen til dioxin-udledning, ikke nævner vejledning til kommunerne, ej heller hvordan kommunerne skal få midler til objektivt måleudstyr.

Herudover efterlyser LOB en stillingtagen til tiltag som de der er sket i Malmø. I Malmø er fyring med fast brændsel forbudt i visse områder af hensyn til f.ex. børnehaver og sygehuse.

Se hele høringssvaret her.
Udkast til ny brændeovnsbekendtgørelse
03-01-2013

Udkastet til ny brændeovnsbekendtgørelse kan findes på nettet.

I Miljøstyrelsens brev om høringen til udkastet kan man blandt andet læse: Baggrunden for den ny grænseværdi er blandt andet, at de uforbrændte gasser i røgen giver anledning til sundhedsskadelig partikeldannelse og lugtgener.

Baggrunden for kravet til skorstenshøjder ved etablering af nye skorstene og fyringsanlæg er, at røgen kan slå ned i haven eller hos naboen, hvis skorstenen ikke er høj nok.

Miljøstyrelsen skriver på nettet: Fristen for indsendelse af høringssvar til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW er fredag den 11. januar 2013, kl. 12.00. Eventuelle bemærkninger bedes så vidt muligt sendt elektronisk til Miljøstyrelsen på e-mailadressen: mst@mst.dk. Miljøstyrelsen anmoder om, at bemærkninger ikke modtages både pr. postbrev og pr. e-mail. Miljøstyrelsen beder om, at det i emnefeltet angives: "Høringssvar fra [part] vedr. bekendtgørelse til regulering af luftforurening af fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW, MST- 5230 - 00023".

Læs udkastet her
Når kommuner tager brænderøg alvorligt
19-10-2012

I Horsens kommune behandler de røgklager seriøst og udfører et effektivt tilsyn. Teksten er et eksempel til efterfølgelse.

Sagen er også beskrevet i nyheden fra 06-06-2012, s. 7 -8.

Horsens-sag (PDF 1,7 MB)
Miljødom når medierne
30-09-2012
Vores nyhed "En opsigtsvækkende miljødom" fra 16. juli har nu nået medierne.
Sagen er beskrevet her i Politiken.
Partikler medfører astmaanfald hos spædbørn
28-08-2012

Hans Bisgaard m.fl., har studeret antallet af hospitalindlæggelser i Hovedstadsregionen forårsaget af astmaanfald i perioden 2001 til 2008 og sammenlignet hyppigheden af indlæggelser med luftens forurening. Det er forurening med partikler og kvælstofforbindelser (NOx og NO2), der blev målt.

Konklusionen er, at kortvarig eksponering af forurenet luft kan medføre børns hospitalindlæggelser pga. astmaanfald. Spædbørn er muligvis mest modtagelige. Astmaanfaldene synes at være forårsaget af større forbrændingspartikler (PM2,5 og PM10) og/eller trafikrelaterede gasser såsom kvælstofilter, mens luftforurening med ultrafine partikler - overraskende - ikke viste nogen sammenhæng med hospitalindlæggelser af småbørn.

Den bagvedliggende tese er, at luftforureningen, som blev målt på taget af H.C.Ørsteds instituttet i København, skyldes trafikken i området. Men når man fra DMUs publikationer ved, at eksempelvis de fine partikler (PM2,5) i luften fra danske kilder hovedsageligt stammer fra træfyring i private hjem, og at kun en mindre andel skyldes trafikken, må man stille spørgsmål ved denne tese. - I det afsluttende afsnit af forskningsartiklen nævner forskerne selv, at en svaghed ved deres undersøgelse er, at målingerne af forureningsparametrene kun fandt sted ved een målestation og langt fra boligkvarterer.

Læs mere i artiklen her.
En opsigtsvækkende miljødom
16-07-2012

Den 5. juli 2012 afsagde Østre Landsret dom i en straffesag om luftforurening fra en 75 kW brændekedel, d.v.s. 15 gange større end en brændeovn. Kedelejerne blev dømt til inden den 1. oktober 2012 at forhøje skorstenen fra 11,5 til 14 meter, så den bliver "1 meter højere end højeste tagryg, for at der kan ske den nødvendige fortynding af røgen". - Landsretten stadfæstede herved byrettens dom fra 9. nov. 2010, herunder anklagerens påpegning af, at røgens partikler sætter sig i lungerne ("respirable partikler").

Sagen havnede i byretten og senere i landsretten, fordi kedelejerne i X-købings bymidte anså kommunens påbud om at forhøje skorstenen for ugyldigt. De mente for det første, at påbuddet hvilede på et utilstrækkeligt grundlag. Efter deres opfattelse manglede der undersøgelser i form af målinger og mere tilsyn. Derudover hævdede ejerne, at eventuelle røggener ikke er "væsentlig forurening" i miljøbeskyttelseslovens forstand og "at påbuddet er i strid med proportionalitetsprincippet."

Det opsigtsvækkende ved dommen består i:

 • Lovgrundlaget for at udstede påbud i forbindelse med brænderøgsgener er blevet tydeliggjort. - Dette grundlag var ved at gå i glemmebogen.
 • Der er nu en retspraksis for at kommunerne kan vinde brænderøgssager, når det nuværende lovgrundlag benyttes og tilsynet har været grundigt.
 • Hermed er der sat en stopper for at myndighederne mere tolker miljølovgivningen som en beskyttelse af brændeovnsejerskab end af miljø og sundhed. Det giver håb for naboer, der er generet af brænderøg i deres nærområde.

Dommen (S 3687004-MAK) vil blive offentliggjort i MAD (Miljøretlige Afgørelser og Domme) udgivet af Karnovs forlag.

Om væsentlig forurening, kommunernes sagsbehandling og boligkvarterer med stor luftforurening
06-06-2012

I forbindelse med Miljøstyrelsens møde om brændeovnsbekendtgørelsen den 19. marts 2012 var deltagerne i forvejen blevet bedt om at komme med kommentarer til bekendtgørelsen fra 2007. - På mødet afleverede LOB derfor et notat med titlen "Evaluering af brændeovnsbekendtgørelsen med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet som helhed" . - Efter mødet har vi arbejdet videre med problematikken og kan derfor fremsende en konkretisering af vort evalueringspapir til inspiration for revisionsarbejdet med bekendtgørelsen.

I 2007, hvor den nugældende brændeovnsbekendtgørelse blev udformet, var der ingen tvivl om, at brænderøg var 'væsentlig forurening', når der ikke var fri fortynding. LOB ønsker at dette fortsat tages til efterretning og ikke drages i tvivl.

Kommunerne bør derudover vise indsigt og forsigtighed frem for opgivenhed ved sagsbehandling af klager over røggener. Kommunerne skal ikke nøjes med kun at kigge efter synlig røg fra skorstenene, men i langt højere grad analysere hvorfor røggener opstår i bestemte nabolag, og hvorfor/hvordan/i hvor høj grad naboen/-erne bliver generet. Det skal være grundlaget for sagsbehandlernes beslutning om hvilke indgreb, der kan og skal benyttes - eller om sagen skal henlægges som den sidste mulighed.

Brændeovnsbekendtgørelsens § 12 bør udbygges med henvisning til anvendelse af lokalplanlægning i forbindelse med lokale luftforureningsstrategier. I en tilhørende vejledning til kommunerne skal der gøres rede for brugen af nye værktøjer i forhold til minimering af luftforureningen i områder med stor ovntæthed og /eller miljøfølsomme byfunktioner. Egentlig udfasning af brændeovne til primær opvarmning burde være målet for en energi- og miljøbevidst regering. - En sådan ændring vil kræve tilførsel af ekstra ressourcer til kommunerne, men det vil blive opvejet af sparede udgifter til medicin, sygehusophold mm. på grund af færre helbredseffekter fra brænderøg.

Læs mere her (PDF 6 MB).
Svar fra Miljøministeren/MST på kritik af rygestopkampagnen
04-04-2012

På vegne af Miljøministeren har Charlotte von Hessberg i Miljøstyrelsen (CvH) svaret på LOBs kritik af rygestopkampagnens påstand om at 80% af de sundhedsskadelige partikler i brændeovnsrøgen fjernes ved optænding af ovnen ovenfra. - Det lader ikke til at ministeriet i øjeblikket vil revidere den misvisende kampagne, men de giver os dog ret i at det er forkert at tale om en reduktion på 80% af partiklerne, når det faktisk er partikelmassen, der reduceres. Se figuren nedenfor. - Figurteksten fremhæver, at massen af en partikel på 10 µm i diameter er lig massen af 1 mia. partikler med en diameter på 0,01µm. Efter LOBs opfattelse er det ikke ligegyldigt om man får én stor forbrændingspartikel ind i næsen eller 1 mia. små sundhedsskadelige partikler.

I CvHs svar har der indsneget sig en citat-fejl, idet CvH skriver at de australske studier, som vi har henvist til i vores kritik, påstår at alle partikler fra brændeovne er mindre end 2,5 µm i diameter. Det er ikke korrekt. Studiet viser at partiklerne er mindre end 10µm og at der ydermere er en betydelig mængde partikler mellem 2,5 µm og 10 µm den første halve time efter optænding.

De australske studier kan findes via linket http://www.ea.gov.au/atmosphere.

Figurkilde: Miljøministeriets Miljøprojekt nr. 1021: Luftforurening med partikler i Danmark (2005), s. 22

Se hele svaret fra MST her
Aftale om den danske energipolitik 2012 - 2020
23-03-2012

Den aktuelle energiaftale berører mindst to sider af brænderøgs- problematikken, nemlig afgiften på købebrænde og spørgsmålet om i hvilket omfang fyring med træ er miljøvenlig (herunder CO2-neutral).

Der vil blive lagt en afgift på al rumvarme, såvel fra fossile brændsler som fra biomasse fra 2013. Da biomasseafgiften er en ny type afgift, skal den tilpasses EU-reglerne, og derfor ved vi ikke i øjeblikket, hvad det kommer til at betyde for brænderøgsforureningen.

For at fremme "en effektiv og miljømæssig bæredygtig anvendelse af biomasseressourcer i den danske energiforsyning" skal der udarbejdes en analyse af, hvordan man bedst anvender biomasseressourcerne, og hvad det betyder for CO2-fortrængningen. Hertil afsættes der 7,5 mio. kr. i 2012-2015, og analysen skal fremlægges inden udgangen af 2013.

Læs mere her
Kritik af rygestop-kampagnen fra Miljøstyrelsen
05-03-2012

LOB påtaler, at danske miljømyndigheder har mistolket to svejtsiske artikler om optænding af brændeovne. - Der er ikke belæg for påstanden om at 80% af de sundhedsskadelige partikler i røgen fjernes.

Læs kritikken her.
LOB får svar fra Skatteministeriet
14-02-2012

Skatteministeriet har svaret på LOB's henvendelse i starten af januar vedr. kommende afgifter på fjernvarme. I svaret fremgår det at regeringen vedkender sig problemet med forurening fra brændeovne og vil foreslå en fremtidig afgift på biomasse.

Det er en meget positiv udvikling som LOB hilser velkommen.

Se hele svaret her.
LOB protesterer mod nye fjernvarmeafgifter
11-01-2012
På grund af regeringens planer om nye afgifter på fjernvarme, der sandsynligvis vil medføre større udbredelse af træfyring i boliger end hidtil, har LOB set sig nødsaget til at protestere over for skatteministeren, miljøministeren og ministeren for forebyggelse og sundhed.
Læs mere her (PDF, 1 side)
Guld og grønne skove? - Slides
21-12-2011

Mødet om Guld og grønne skove, som blev annonceret her på LOBs hjemmesiden under nyheder den 23.11.11, fandt sted i Osramhuset i København. De to mundtlige indlæg på mødet fra Rolf Czeskleba-Dupont og Brian Vad Matthiesen, AUC er blevet stillet til rådighed som slides for vores hjemmeside.

Rolf Czeskleba-Duponts slides med titlen 'NÅR TRÆ ER MERE SORT END KUL' (POLITIKEN 25.11.11) eller: Klimaplanernes træfælde kan man se her!

Brian Vad Matthiesens slides med titlen Anvendelse af biomasse i scenarier for 100% vedvarende energi kan man se her!

Træpiller bliver et klimaproblem
03-12-2011

Københavns Kommunes ambitiøse klimaplan, som kopieres over hele landet, beror i høj grad på en påstand om CO2-reduktion ved hjælp af elværkernes omstilling til fyring med importerede træpiller fra bla. Canada, der jo har enorme skovarealer. Men Det Europæiske Miljøagenturs videnskabelige rådgivere advarer nu direkte mod enorme negative konsekvenser for klimaet, hvis skovene bliver ryddet, bla. fordi der afgives mere CO2 ved træfyring end ved brug af fossile brændsler!

Skovrydning til bioenergi i Nova Scotia, Canada. Selvom det foregår certificeret kan det virke ødelæggende på skoven.

De samme advarsler kommer fra den danske tænketank Concito og miljøorganisationen Greenpeace/Canada. Alle tre har sammenfattet en stor del af den videnskabelige kritik mod skovning og træfyring på elværker.

Se nærmere:
http://www.concito.dk/nyheder/co2-neutral-biomasse-begraenset
og på
http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2011/10/ ForestBiomess_Eng.pdf

Læs mere fra Det Europæiske Miljøagentur her.
Arrangementer om bioenergi
23-11-2011

GULD & GRØNNE SKOVE – træpiller bliver et klimaproblem

Hvis man (som Københavner og omegnsbeboer) er interesseret i flere informationer og diskussioner herom, er der p.t. to arrangementer:

Mandag den 28. november 2011 kl. 9 - 17 afholder Ingeniørforeningen IDA/Selskabet for grøn teknologi et heldagsmøde på Kalvebods Brygge 31-33 om 'Bioenergi, bæredygtighed og demokrati'.

Tilmelding på www.ida.dk eller på 33 18 48 18, senest 25. november 2011. Deltagelse i konferencen, inkl. frokost m.m. koster 700 kr. og for studerende og arbejdsledige 300 kr. - Yderligere oplysninger: Michael Søgaard Jørgensen, msj@man.dtu.dk, tlf. 45 25 60 24

Torsdag den 8. december 2011 kl. 20 -22 afholder det københavnske oplysningsforbund GROBUND et offentligt møde i Osramhuset/Valhalsgade 4, København N om 'Guld og Grønne Skove - er der reel grobund for et bedre klima? Mødet er gratis.

Spørgepanel

 • MF Per Clausen / EL
 • MF Lisbeth B. Poulsen / SF
 • Signe Goldmann / SF – BR
 • Axel Lunddahl / A - CTR
Ordstyrer: Karen Helveg Petersen

Oplæg
 • Rolf C.Dupont, RUC:
  Elværkernes træfyring - gavner det klimaet?
 • Lektor Brian Vad Matthiesen, AUC:
  Anvendelse af biomasse i vedvarende energiscenarier
 • Prof. emeritus Niels Meyer, DTU:
  Spørgsmål til politikerne
 • Flere oplysninger: (Rolf), telf. 46408883

PAH-målinger i Jyllinge
10-11-2011

Fra marts 2010 til maj 2011 har medarbejdere fra Aarhus Universitet (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser) gennemført målinger på Værebro Vandværks område i villabebyggelsen Nordmarken/Jyllinge.

Samtidig er lignende målinger foretaget på målestationen ved H.C. Andersens Boulevard/København (HCAB). - På figuren ovenfor kan man se, at de to måleserier overordnet følger hinanden med væsentligt højere PAHkoncentrationer i vintermånederne end om sommeren. Men niveauet for koncentrationerne er meget højere i Jyllinge end ved HCAB om vinteren på grund af de mange brændeovne i Nordmarken/Jyllinge. - Rapporten er blevet ivrigt kommenteret i pressen her de første uger af november måned 2011.

Læs videre her.
Helbredseffekter af danske brænderøgspartikler belyst eksperimentelt
03-08-2011

Med denne titel udgav Miljøstyrelsen i april 2011 Miljøprojekt Nr. 1357. Ved nærmere gennemsyn viser publikationen sig at være et dansk resumé af undersøgelser udført af Pernille Høgh Danielsen, Peter Møller og Steffen Loft, som blev omtalt på denne hjemmeside den 17. marts 2011 med overskriften Brændeovnsrøg skader DNA på samme måde som dieselpartikler.

Miljøstyrelsen betragter dette projekt som en eksperimentel opfølgning af det gamle Miljøprojekt Nr. 1235 fra 2008, der var et review af litteraturen vedrørende brænderøgspartiklernes sundhedsskadelige effekter.

De eksperimentelle undersøgelser i projekt Nr. 1357 fokuserer på vurdering af brænderøgspartiklers toksiske effekter i form af oksidativt stress og betændelser, som er centrale mekanismer for effekter på lunger og hjertekarsystemet, og desuden DNA-skader forårsaget af oksidativt stress, som er særligt relevant for kræftrisiko. - Eksperimenterne foregik dels på menneskelige cellekulturer og dels på levende rotter.

Undersøgelserne viser, at "rene brænderøgspartikler generelt er mere toksiske end bagrundspartikler pr. masseenhed, mens partikler fra et brændeovnskvarter i Slagslunde giver effekter, der kan betegnes som midt imellem effekterne af de rene brænderøgspartikler og regionale baggrundspartikler". - Med andre ord er der en sammenhæng mellem nærhed mellem forureningskilde og de udsatte befolkningsgrupper på den ene side og helbredseffekternes omfang på den anden side. Og derfor vil der være regionale forskelle i Danmark på befolkningens udsathed for brænderøgspartikler og deres helbredseffekter.

Dette står i grel modsætning til den afsluttende og hyppigst gentagne sætning i projekt Nr. 1357 om at "samlet set giver nærværende forsøgsresultater ikke anledning til justering af den mere overordnede risikovurdering af brændeovnspartikler foretaget i Miljøprojekt 1235." Her nåede man frem til ca. 200 for tidlige dødsfald årligt i Danmark pga brænderøgsforurening. - I det tidligere miljøprojekt blev hele landet nemlig betragtet som én samlet, ensartet region, hvorved helbredseffektene fra brændeovne blev undervurderet.

Miljøprojektet er desværre vanskelig læsning pga alt for mange sjældne fagudtryk og alt for få forklarende illustrationer.

Læs miljøprojektet her.
Udslip fra danske kilder til atmosfæren i 2009
26-05-2011

Træforbruget i boliger var 2,3 gange højere i 2009 end i år 2000 i følge Forskningsrapport nr. 821 fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) april 2011 (s. 54).

Samtidig oplyser DMU i denne rapport til FN, at udslippene til atmosfæren fra danske kilder af dioxin, PAH (tjærestoffer) og PM2,5 (fine partikler) og specielt fra træfyring i boliger var som følger:

Dioxin Ialt ca. 30 gram i 2009 (s. 45)
heraf ca.16 gram = 53 % fra boliger, især træfyring (s. 45)
PAH Ialt ca. 15.000 kg (s. 45)
heraf ca. 11.400 kg = 76% fra boliger, især træfyring (s. 45)
PM2,5(det vil sige massen af partikler mindre end 2,5µm i diameter)
Ialt ca. 25.000 tons (s. 42)
heraf ca. 17.750 tons = 71% fra boliger, især træfyring (s. 41)

Kilde: DMU. FR. 821. April 2011. Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE (s. 41 - 45).

Det er desværre ikke alle danske luftforureningsforskere, der har lagt mærke til denne udvikling!

Læs mere om DMUs rapport nr 821 her.
Hvad gør landbruget til den største forurener af luften?
14-05-2011

Center for Energi, Miljø og Sundhed (CEEH) offentliggjorde deres tredje rapport i slutningen af marts måned 2011. Rapporten præsenterer brugen af en avanceret metode, EVA, til opgørelse af de helbredsrelaterede omkostninger ved luftforurening.

Meget kort fortalt inddrager metoden alle leddene fra de forskellige kilders udslip af kemiske stoffer til den økonomiske værdisætning af disse helbredseffekter, sådan som nedenstående, let omarbejdede figur fra rapporten viser.

I rapporten har forfatterne anvendt data fra år 2000. Resultatet var, at ca. 39% af de totale helbredsrelaterede omkostninger fra danske udslip kom fra landbruget. Det vil overraske mange, men det drejer sig simpelthen om, at gylledampe i luften omdannes til fine sundhedsskadelige partikler. Emissioner fra vejtrafik lå på andenpladsen (19,3%) og boligopvarmning inkl. brændeovne på tredjepladsen (16,3% svarende til ca. 980 millioner kroner).

Det er imidlertid vigtigt at gøre opmærksom på, at mens landbrugets og vejtrafikkens udslip er gået tilbage fra 2000 til 2009 er emissionerne fra brændeovne næsten fordoblet siden 2000. Det bør politikerne mærke sig, hvis de vil regulere luftforureningen!

Læs mere her.
Brændeovnsrøg skader DNA på samme måde som dieselpartikler
17-03-2011

Brændeovnsrøg skader DNA på samme måde som dieselpartikler. Sådan skrev Ingeniøren den 8. februar i år efter offentliggørelse af en undersøgelse af Pernille Høgh Danielsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, mfl.(2011), som bla. afliver myten om, at Danmarks luftforureningsproblemer udelukkende skyldes forurening fra biler og forurening transporteret hertil fra udlandet.

Artiklen vakte stor opstandelse hos de af Ingeniørens læsere, der er svorne brændeovnstilhængere og hos DAPOs formand Peter Jessen Hansen, Morsø Jernstøberi A/S. - Derimod kaldte Peter Jessen en anden artikel om samme forskers undersøgelser i Videnskab.dk for sober. Her benyttede man overskriften Brænderøg er mindre skadelig end bilos.

Pernille H. Danielsen anfører selv flere forbehold over for en påstand om, at brænderøg skader mindre end bilos.

LOB kan yderligere tilføje:

 1. De 13 personer, som blev undersøgt, var voksne mænd og kvinder mellem 20 og 56 år, men anden forskning viser, at det især er børn, ældre mennesker og folk med luftvejslidelser, der dårligst tåler brænderøg.
 2. Forskerne har kun undersøgt effekter på kort sigt. Men hvad med langtidsskader som kræft?
 3. WHO slog i en rapport fra 2010 fast, at der ikke findes nogen nedre grænseværdi for skadelige helbredseffekter fra brænderøgens tjærestoffer (PAH).
 4. Brænderøg er ikke en éntydig størrelse i kemisk henseende. Brændslet er ikke homogent sådan som diesel er, og brændeovnsrøgen er forskellig fra fyring til fyring og fra hvor i fyringsforløbet røgen stammer. Kort sagt: At sammenligne dieselos med brænderøg er som at sammenligne Rundetårn og tordenskrald!

Pernille Høgh Danielsens undersøgelse publiceret i 2011 i Chemical Research in Toxicology kan læses her.
Luftforurening og blodpropper i hjernen
01-02-2011

Tidsskriftet European Heart Journal offentliggjorde i juni 2010 en artikel om blodpropper skrevet af et dansk forskerteam med Zorana Jovanovic Andersen i spidsen. Artiklen påviste en klar sammenhæng mellem luftforurening med ultrafine partikler og ældre menneskers blodpropper i hjernen. Forskerne, der bla. kom fra Kræftens Bekæmpelse, Institut for Folkesundhed (København) og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), koncentrerede sig om akutindlæggelser på de ni storkøbenhavnske hospitaler i perioden 2003 til 2006. Gennemsnitsalderen for de indlagte var 73 år.

De ældre mennesker, der blev indlagt på storkøbenhavnske hospitaler i perioden, boede spredt i hele regionen, må man formode. Men det ville have været interessant at kende deres konkrete geografiske bopæl i relation til villakvarterer og stærkt trafikerede veje, da det i dag er kendt bl.a. fra Gundsømagle- og Slagslundeundersøgelserne, at partikelkoncentrationen i tætlavt boligbyggeri under opvarmningssæsonen er lige så omfattende som ved de store trafikårer.

De målinger af luftforureningen, der omtales i artiklen, fandt sted på taget af H.C.Ørsteds Instituttet ved Fælledparken. Det fremgår af materialet, at luftforureningen her svarede lidt bedre til tilsvarende målinger ved Lille Valby i nærheden af Roskilde end til målinger ved H.C.Andersens Boulevard, hvor trafiktætheden er særlig stor.

Det har længe været kendt i Danmark, at brændeovne/træfyring er den største danske kilde til luftforurening med fine og ultrafine partikler. I 2008 skønnedes ca. 70 % af fine partikler fra danske kilder at komme fra træfyring i boliger, mens kun 13 % kom fra transport. (Se cirkeldiagram nedenfor!)

Kilde: DMU, FR. 776 (2010), s. 41.

Da det er ønskeligt at reducere partikelforureningen i luften og de deraf følgende helbredseffekter betragteligt, kan det undre, at forfatterne til artiklen udelukkende har hæftet sig ved den forurening, der kommer fra vejtrafikken men glemte at forholde sig til de langt større partikeludslip fra træfyring i boliger!!!

Læs mere her.
Helbredstruende tjærestoffer i boliger med træfyring
07-01-2011

Også i Sverige benytter mange sig af brændeovne og lignende former for træfyring til opvarmning af boliger. - Det fører naturligvis til luftforureninger med sodpartikler, CO2, tjærestoffer (PAH), dioxin mm. som vi kender fra Danmark. - Men nu har en svensk undersøgelse påvist, at der yderligere sker en helbredstruende forurening af indeluften hos brændeovnsejerne. Efter systematisk at have sammenlignet luftens indhold af kræftfremkaldende tjærestoffer i boliger med og uden træfyring kunne forskerne konstatere, at tjærestofindholdet var fire gange højere hos ovn-ejerne.

Undersøgelsen er blevet gennemført af et forskerteam fra svenske universiteter med Pernilla Gustafson i spidsen og publiceret i 2008 i tidskriftet Environmental Science & Technology/ Vol. 42, s. 5074-5080. - Denne artikel er nu med på listen fra WHO over væsentlig litteratur om indeklima, der blev offentliggjort i dec. 2010.

Måske burde det danske Miljøministerium begynde at tage luftforureningen med PAH i boligkvarterer mere alvorlig?

WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants (PDF)
Se den svenske undersøgelse her (PDF).
Regler for brændefyring i Malmø
29-12-2010

Malmø Kommune skriver på sin hjemmeside www.malmo.se: "I storbyen Malmø bor vi tæt på hverandre og har små grunde. Her i tæt-lav bebyggede områder skaber brændefyring ofte problemer i form af luftvejsirritationer, dårlig lugt og sod." Hjemmesiden nævner især tjærestoffer i brænderøgen som sundhedsskadelige for både ovn-ejere og for naboer. De alvorligste risisci for helbredet er kræft, luftvejsproblemer og allergier.

For at imødegå disse problemer har kommunen indført bemærkelsesværdige tiltag:

 1. Malmø by er blevet inddelt i fem geografiske områder, herunder områder med fjernvarme og naturgas, områder med institutioner for sårbare grupper (børn, ældre og syge) og særligt tætbebyggede områder, hvor man ikke kan få tilladelse til opvarmning med træ.
 2. Kommunen skelner mellem primær opvarmning og hyggefyring. I en del områder må man udelukkende hyggefyre, og det kun 2 gange om ugen, kun optænding een gang pr. døgn og det må max. vare fire timer.
 3. Det er helt forbudt at anvende ikke-miljøgodkendte brændeovne.

Læs mere her.
Brændeforbrug i Danmark 2009
27-12-2010

Anders Evald, Force Technology, har undersøgt antallet af brændeovne, pejse, masseovne og brændekedler i danske boliger og sommerhuse i 2009. Samtidig blev brændeforbruget undersøgt. Undersøgelsen er blevet finansieret af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Den foreliggende undersøgelse bygger på telefoninterview med 2027 personer, dvs. dobbelt som mange som ved den foregående undersøgelse om brændeforbruget i 2007. Metoden beskrives omhyggeligt i rapporten.

Resultaterne er ret interessante og vil sandsynligvis blive brugt videre af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen i deres publikationer om energiforbrug og luftforurening. - For eksempel når undersøgelsen frem til, at der er brændeovne i 25% af boligerne i Danmark. Brændeovnsejerne udgør med andre ord et mindretal af den danske befolkning!

I alt opgøres ovnbestanden til at være på ca. 750 500 brændeovne og det samlede brændeforbrug til brændeovne i boliger anslås at være ca. 25 PJ (1 PJ = 1015 Joule). Det er noget mindre end i 2007. Evald forklarer tallet med en mere omhyggelig metode denne gang.

Endelig omtales en plan om at gennemføre en landsdækkende registrering af fyringsteknologi og brænselsforbrug. En sådan registrering vil bl.a. kunne benyttes ved vurdering af den geografiske fordeling af brænderøgsgener i kommunerne til hjælp ved bekæmpelse af luftforurening fra brændeovne i boligkvarterer.

Evalds undersøgelse kan ses her.
Ny bekendtgørelse om luftkvalitet og beskyttelse af følsomme befolkningsgrupper
30-08-2010
Den ny bekendtgørelse om luftkvalitet fra 30. juni 2010, der skal reducere luftforureningen, er en implementering af EU direktivet om luftkvalitet og renere luft i Europa fra 2008. Formålet med dette direktiv er først og fremmest at “undgå, forhindre eller begrænse skadelige virkninger på menneskers sundhed og på miljøet som helhed.” - I indledningen lægges særlig vægt på udtrykket “med særlig vægt på de sårbare befolkningsgrupper og miljøet som helhed”, og dette udtryk findes næsten ordret i den danske bekendtgørelses fra 30. juni om luftkvalitetsplaner. - Blandt de forurenende stoffer, der især skal begrænses, nævner bekendtgørelsen både fine partikler og tjærestoffer, som vi desværre kender alt for godt fra brænderøgsforureningen.
Se bekendtgørelsen her.
National handlingsplan for vedvarende energi i Danmark juni 2010
24-08-2010
Regeringens ambitionsniveau fejler ikke noget. Således indleder klima- og energiministeriet handlingsplanen med følgende ord: “Danmark skal være et grønt bæredygtigt samfund og i 2020 være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD. Danmark skal samtidig være blandt de tre lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod 2020.” Desværre vil man først og fremmest forsøge at nå disse mål ved hjælp af biomasse (fig. 4, s. 102) som brændsel i kollektive kraft- og varmeværker, selvom det betyder større CO2 udledninger end f.eks. naturgasfyring ville medføre. For biomasse til opvarmning i husholdningerne fortæller planen, at energimængden i 2005 var på ca. 29 PJ, mens den forventede mængde i 2010 vil være på 41 PJ (Tabel 11, s. 110). Bemærk den kraftige vækst fra 2005 til 2010 på ca. 40%! - Dette må være hovedgrunden til, at flere og flere mennesker oplever røggener i deres boligkvarter. - Også i 2020 satser regeringen desværre på næsten den samme mængde biomasse i husholdningerne. Regeringen har åbenbart endnu ikke fået øjnene op for brænderøgens miljø- og helbredseffekter.
Handlingsplanen kan ses her.
Nogle resultater fra Slagslunde
27-07-2010
I DMUs rapport nr. 779 med titlen “Brændefyrings bidrag til luftforurening - Nogle resultater fra projektet WOODUSE” (fra maj 2010) finder LOB de mest interessante resultater på de sidste ti sider i rapporten. Det drejer sig om:
 • PAH-målinger i otte dage, hvor koncentrationen af PAH (tjærestoffer) ved målevognen i Slagslunde var 1,7 ng/m3 i gennemsnit. EUs grænseværdi er på 1,0 ng/m3 i årsgennemsnit.
 • Beregninger af forureningen fra en hypotetisk nabo, der antages at være aktiv brændeovnsbruger og ofte forårsager store forureningsgener i nabolaget.
 • Indendørsmålinger af forurening med sod i et hus med brændeovn. Her viste optænding i en kold ovn at føre til stor indendørs sodkoncentration i op til 6 timer efter optændingen.
Det er en videreførelse af disse pilotprojekter, der kunne være interessante for LOB, og som myndighederne burde prioritere højt af hensyn til folkesundheden.
Rapporten kan ses her.
Miljøstyrelsen har ændret sin liste over uønskede stoffer 2009
05-07-2010
I forbindelse med en høringsrunde om “Listen over uønskede stoffer 2009” i foråret 2010, sendte LOB et høringsvar til Miljøstyrelsen, som skrev, at dioxin bliver reguleret af dioxinhandlingsplanen. Vi gjorde opmærksom på, at denne handlingsplan var blevet afsluttet i 2005. Derfor har Miljøstyrelsen ændret dette i teksten til listen.
Læs mere her.
Vigtig lille bog om dioxinforurening ved brændeovnsfyring
28-06-2010
I bogen “Toxic emissions and devaluated CO2-neutrality” (ISBN: 978-3-639-20532-9) bliver dioxinudslip fra brændeovnsfyring sat ind i et bredere perspektiv. Forfatteren Rolf Czeskleba-Dupont (RCD), der har fulgt diskussionerne i Danmark om affaldsforbrænding siden midten af 1980‘erne, fortæller, at det tog adskillige år, inden de danske myndigheder accepterede amerikanske forskeres påvisning af, at der i de køligere dele af anlæggetne efter selve forbrændingskammeret dannes dioxin. Tilsvarende processer kan forklare dioxindannelse i forbindelse med træfyring i nye brændeovne, som danske forskere påviste ved laboratorieforsøg i 2001. Dioxinudslip fra brændeovne udgør den største kilde til dioxin i atmosfæren fra danske kilder og har været stærkt voksende siden 1999. RCD peger i den sammenhæng på det paradoksale ved, at den danske regering støtter brændeovnsopvarmning samtidig med, at den har underskrevet Stockholmkonventionen, som er en international aftale om at nedbringe forureningen med bla. dioxin pga. dette stofs giftighed og den faretruende ophobning i fødekæderne. Brændeovnenes påståede klimavenlighed betegner RCD med rette som et for svagt argument i forhold til dioxintruslen mod folkesundheden.
Læs mere her.
90 fremtrædende amerikanske naturvidenskabsfolk skriver til Kongressen om CO2-udslip fra biomasse.
28-05-2010
I deres brev til formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi og flertallets formand i Senatet, Harry Reid, understregede de 90 forskere: “Erstatning af fossile brændsler med bioenergi stopper ikke de direkte CO2- emissioner fra udstødningsrør og skorstene. Skønt emissioner fra fossile brændsler bliver reduceret eller helt fjernet, så erstatter forbrænding af biomasse nemlig emissioner fra fossile brændsler med sine egne emissioner (der endog kan være højere pr. energienhed på grund af biomassens mindre forhold mellem energi og biomasse).” Og “Dét at rydde eller beskære skov til energiformål enten for at brænde træet direkte i kraftværker eller for at erstatte skovene med bioenergiplanter har dén netto-effekt, at der frigives kulstof til atmosfæren, som ellers var bundet - præcist ligesom udvinding og forbrænding af fossile brændsler. Dette frembringer en kulstofgæld, det kan reducere skovens fortsatte kulstofoptag, og det kan resultere i øget nettodrivhusgas- emissioner i en lang periode og derved undergrave de drivhusgasreduktioner, der er nødvendige i de næste årtier.”
Se dokumentationen for disse udsagn og læs videre her.
Hvor store er de helbredsmæssige omkostninger ved brug af brændeovne?
21-05-2010
I ‘Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner’ (Andersen, M.S. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 33 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 783) kan man blandt andet finde vurderinger af de eksterne omkostninger ved luftforurening fra vejtrafik og fra samtlige kraftværksenheder i DK, de såkaldte større punktkilder. - I rapporten er de eksterne omkostninger for vejtrafikken sat til 215 kr. pr. kg fine partikler (PM2,5), mens de eksterne omkostninger for kraftværkerne er sat til 80 kr. pr. kg fine partikler. Forskellen hænger sammen med at udledningerne fra vejtrafikken sker i lav højde i modsætning til udledningerne fra kraftværkerne. - Det ville være interessant at se de tilsvarende beregninger for brændeovne, hvorfra der årligt udsendes ca. 20.000 tons fine partikler i følge DMU.
Rapporten kan ses her.
Emissioner fra træfyrede brændeovne og –kedler Miljøprojekt nr. 1324
13-04-2010
Konsulentfirmaet Carl Bro har i en ny miljørapport til Miljøstyrelsen (miljøprojekt nr. 1324, april 2010) fordelt danskernes brændselsforbrug på den nuværende bestand af ovntyper. Til det formål har Carl Bro-gruppen gennemført telefon-interviews med 15 skorstensfejere, men det resulterende datagrundlag betegnes af forfatterne selv som “langt fra tilstrækkeligt til at være statistisk repræsentativt”. - Brændselsforbruget kan man finde i ‘Energistatistikken 2008’ fra Energistyrelsen. - En anden del af rapporten drejer sig om forslag til en revision af emissionsfaktorerne for partikler, dioxin, PAH og NMVOC, der kan benyttes som grundlag for opdaterede fremskrivninger af luftemissioner fra danske kilder (eks. FR. 776, marts 2010). - I denne sammenhæng er det et stort problem, at der ikke findes en pålidelig oversigt over ovnbestanden i DK, sådan som man har det i Schweiz.
Miljøprojekt nr. 1324 kan ses her.
Dioxinudslip er underbelyst i ny rapport fra DMU, FR nr. 776.
29-03-2010
I den årlige opgørelse om langtransporterede emissioner til luften, der er sendt til UNECEsekretariatet i februar 2010, har forfatterne til rapporten undladt at nævne dioxin i afsnittet om udviklingstendenser fra 1990 til 2008. Det er ærgerligt, da historien er interessant både konkret og metodisk. - De samlede dioxinudslip blev mindre i 1990‘erne pga. ændret teknologi ved affaldsforbrændingsanlæg og kraftværker. Siden 1999 er denne nedgang standset på grund af voksende anvendelse af træ til opvarmning i boliger. Man kan finde dette illustreret senere i rapporten, s. 70. En mindre nedgang ved dioxinudslip fra boligopvarmning mellem 2007 og 2008 forklares dog ikke! - Desuden er DMU i 2008 begyndt at medtage dioxinudslip ved markafbrænding o.l. i de totale dioxinudslip. Det forøger de samlede dioxinudslip til luften fra 28 gram til til 32 gram I-teq. - Iøvrigt medtager rapporten emissionsudviklingen af stofferne: SO2, NOx, NMVOC, CO, NH3 , As, Cd, Cr, Cu, HG, Ni, Pb, Se, Zn, HCB, PAH, TSP, PM10 og PM2,5.
Rapporten ses her.
Konferencen “Brændefyring og alternative løsninger”
14-03-2010
I forbindelse med en konference på Christiansborg den 15. marts 2010 fremsatte Det Økologiske Råd et forslag om at staten skal lægge afgifter på brændeovne i byområder. Forslaget blev præsenteret af Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd. Af andre oplæg kan nævnes ‘Forurening fra brændefyring’ ved Helge Rørdam Olesen, seniorrådgiver, Danmarks Miljøundersøgelser, ‘Sundhedsskader ved brændefyring’ ved Jakob Bønløkke, læge Ph.D., Aarhus Universitet, formand for foreningen Miljø og Folkesundhed, ‘På sporet af forureningen’ ved Solveig C.- Dupont, cand.scient., Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening og ‘Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder’ ved Vibeke Vestergaard Nielsen, Cand. Scient. Miljøstyrelsen.
Præsentationerne kan ses her.
Helbredseffekter ved brænderøg
11-01-2010
Center for Forebyggelse har udgivet en rapport med titlen ‘Tænk sundhed ind i miljøet. Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forbyggende indsats Forår 2010'. Rapporten indeholder bla. et faktaark om brændeovne, hvor man kan læse om helbredseffekter ved brændeovnsrøg: “Tæt på kilden kan røgens lugt og dens indhold af akutirriterende stoffer have betydning for gene-effekter hos de omkringboende. Lang tids udsættelse har især betydning for øget forekomst af hjertekarsygdomme og luftvejslidelser, hvilket primært ses blandt ældre og personer der i forvejen lider af luftvejs- og/eller hjertekarsygdomme. Forværring af disse sygdomme kan medføre en øget dødelighed i befolkningen. Børn anses også for særlig følsomme individer i forbindelse med partikelforureningen. Endvidere er der påvist en sammenhæng mellem luftens indhold af partikler og kræft i luftvejene.”
Læs mere her.