Brænderøg
LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Samlet rapportering på partikeldata opsamlet i Charlottenlund 2012-2015
03-04-2017

Vi har nu fået samlet partikeltals-data fra tælleren i Charlottenlund der kørte fra september 2012 til november 2015. Resultaterne viser at der er samme årstidsvariation hvert år: Et partikelniveau der er 4-5 gange højere om vinteren end om sommeren.

Et konservativt estimat af PM2.5 niveauet ud fra partikelkoncentrationen antyder at WHO's anbefalede maximale døgngennemsnit på 25 µg/m3 overskrides i snit ca. 20 gange hver vinter. WHO's anbefaling er at dette ikke sker mere end tre gange om året.


Døgngennemsnit for 2014-2015. Røde bjælker er dage med mere end 38 partikler/cm3.

Rapporten kan downloades i sin helhed her.

Ønskede udsnit af data kan hentes fra LOB's partikeltals-arkiv - vælg "chlund" tælleren. Partikeltals-arkivet kan levere data med en tidsopløsning på 10 minutter. Rådata med 1 minuts tidsopløsning kan rekvireres ved henvendelse til LOB via e-mail.

Klage til Radio- og tv-nævnet
31-01-2017

Den 31.januar 2017 sendte LOB en klage til Radio- og tv-nævnet om tv- udsendelsen Penge sendt den 25. januar. Inspireret af LOBs medlemmer klagede vi over, at udsendelsen var en skjult reklame for brændefyring, brændeovne og brænde.

Læs klagen her.
Miljøstyrelsen svarer på kampagne-kritikken fra LOB
21-01-2017

I sit svar på LOBs kritik af Miljøstyrelsens kampagne, der kobler skrotnings-præmien for nedtagning af brændeovne med en konkurrence om at vinde nye ovne, doneret af branchen, skriver AC-fuldmægtig Brian Kristensen kort før jul: "Vi har forståelse for, at LOB er kritiske overfor at anvende nye brændeovne som præmier i skrotnings-kampagnen, og det er indlysende, at også nye brændeovne forurener miljøet, og at der findes mere miljøvenlige alternativer".

Hvis MST virkelig mener dette, burde MST lade være med at fremme salg af flere brændeovne. Når der i de kommende år skal nedlægges flere olie- og gasfyr, truer en voldsom vækst i forureningen fra brændeovne, hvis ikke myndighederne siger stop. Eller folks mentalitet ændrer sig.

Ifølge Brian Kristensen vil MST gerne "forhindre, at der bliver brændt affald, herunder affaldstræ, af i brændeovne, hvilket er forbudt jf. affaldsbekendtgørelsen". LOB får dog ofte henvendelser, der tyder på, at MST ikke har muskler nok til at forhindre ulovlighederne. Mange fyrmestre ser stort på at affaldsforbrænding er forbudt i deres ovne: Netop derfor bør der ikke sælges flere ovne. Og de kommunale affaldsordninger bør ikke forværres.

Det nytter ikke noget at græde over misbrug af små træfyringsanlæg. De er som skabt til forurening, så længe der ikke er en virksom rensnings-teknologi på anlægget. Desværre svarer MST kun overordnet vurderende og ikke klart analytisk på vores "faglige synspunkter til NOx, dioxin og ultrafine partikler". Man kan sammenligne vores detaljerede argumenter i protestskrivelsen fra den 3.december med Brian Kristensens svar, der findes her.

Rolf Czeskleba-Dupont

Tidligere nyheder om emnerne:

Chamonix-ved-Mont-Blanc hjemsted for demonstrationer mod luftforurening
17-12-2016

Middags-radioavisen på P1 bragte den 10.december nyheden om, at beboere i Vintersport-stedet Chamonix-ved-Mont-Blanc har demonstreret mod luftforureningen i området. Både i Frankrig og i Tyskland har der igennem nogle uger været stærkt forhøjede værdier af partikel-forurening i luften.


Chamonix ved Mont Blanc, kort fra den refererede artikel.

I Tyskland hjælper miljøzoner mod det trafikale bidrag, og i Frankrig blev der indført nummerplade-delinger med skiftevise forbud mod brug af bilerne i de større byer. Imidlertid er der steder, hvor bidraget fra private brændeovne er stort. Hertil hører blandt andet skisportsstedet Chamonix. Det har nu været i flere franske medier som Le Monde og France Soir.

Sagens alvor bliver understreget af, at der også i den videnskabelige litteratur kommer klarere beviser for, at brændeovnene her (og andre steder) er hovedårsag til den forringede luftkvalitet. En forskergruppe fra franske universiteter har netop publiceret en metodisk meget solid analyse, der viser, at omkring 85% af vinterens partikelforurening i Chamonix stammer fra privat brændefyring.

Forskerne har videreudviklet den metode, som 10 år tidligere blev anvendt i Schweiz, også i nærheden af en Alpe-tunnel (se HOTSPOT nr. 1 her på brænderøg.dk under "Til uddeling"). Det bliver dermed bekræftet, at man ganske præcist kan måle brændeovnenes bidrag til luftforureningen ved hjælp af kulstof-14 metoden og levoglucosan.

Folk går derfor nu på gaden - og Chamonix' borgmester Eric Monnier støtter 'renere former for opvarmning', som det hed i P1. Sæsonen er lige begyndt - både for vintersporten og for intensiveret fyring.

Rolf Czeskleba-Dupont

Læs forskergruppens engelske artikel fra Atmospheric Chemistry and Physics, november 2016, her.
Miljøstyrelsen markedsfører forurenende teknologier for brændeovnsbranchen
03-12-2016

LOB har i en skrivelse til Miljøstyrelsen den 14. november 2016 protesteret mod at Miljøstyrelsen gennem en konkurrence på styrelsens hjemmeside promoverer brændeovnsteknologien under logoet renrøg.dk.

LOB finder det stærkt beklageligt at Miljøstyrelsen ved brugen af "renrøg" logoet og anprisningen af nye brændeovne giver forbrugerne indtryk af at brændeovnsbranchen har løst forureningsproblematikken. Dette på trods af at der ikke på en tilstrækkelig alsidig måde er dokumentation for branchens påstande om glimrende fremskridt.

Det er ikke indtil videre dokumenteret at nye brændeovne udleder

 • mindre kvælstofilter (kendt fra Folkevognsskandalen)
 • færre nanopartikler (der øger dødeligheden)
 • mindre af miljøgiften dioxin (kendt fra affaldsforbrænding)

Læs LOBs protest her.
"Dagens partikeltal" aktiv igen.
30-10-2016

Så er dagens partikeltal tilgængelige igen på

Brænderøg.dk - dagens partikeltal

Data leveres af LOB's egen partikeltæller der p.t. er sat op hos et LOB-medlem i Brønshøj.

Ventilation og træfyringsanlæg
03-07-2016

Kender I lugten af røg i stuen? - Det gør rigtig mange danskere, uden at de selv har en brændeovn eller lignende.

Ventilationsanlæg og brændeovne konkurrerer om ilten i udeluften. Uden ilt kan man ikke opnå formålet med anlæggene. Som bekendt skal ventilationsanlæg skaffe beboere ilt til indånding, og brændeovne skal skaffe beboere varme gennem iltforbrugende forbrænding. De nye byggenormer med tæt isolering lægger op til, at der er ventilationsanlæg i bygningerne. Fordi anlæggene er konkurrerende systemer, kræver udviklingen statslig regulering. Heldigvis har Miljøstyrelsen med deres nye brændeovnsvejledning fra 2016 (s. 21) opfattet dette som en risiko for væsentlig forurening ved brænderøg, der gør at kommunerne må skride ind:

"En særlig problemstilling er bebyggelse, hvor naboen til et fyringsanlæg har et automatisk ventilationsanlæg (eksempelvis Genvex, Nilan, Duka). Her er der risiko for, at ventilationsanlægget suger røgen ind i huset og fordeler røgen i samtlige rum og dermed særlig risiko for, at røgen giver anledning til gener. Ved vurderingen af forureningens væsentlighed vil der i dette tilfælde kunne lægges vægt på hensynet til, at naboen oplever generne fra brænderøgen indendørs, hvilket kan udgøre en særlig begrænsning i hans/hendes anvendelse af sin ejendom."

http://braendefyringsportalen.dk/media/168332/vejledning_braendefyring_maj2016.pdf

Klagesager i kommunerne
26-06-2016

(Brændeovnsvejledningen 2016, 2.del)

Vejledningen beskriver blandt andet forløbet af en klagesag. Der er naturligvis stor forskel på klagesager, og på hvor længe det varer, fra kommunen modtager klagen, og til klagen bliver afsluttet, eller der bliver rejst en ny klagesag. De syv sagsbehandlingsskridt er følgende:

 1. Kommunen modtager en klage over brænderøg.
 2. Kommunen indsamler oplysninger om sagen.
 3. Kommunen henvender sig til fyringsanlæggets ejer.
 4. Kommunen gennemfører et tilsynsbesøg.
 5. Kommunen foretager et opfølgende tilsynsbesøg.
 6. Kommunen træffer afgørelse i sagen.
 7. Evt. Klageren indgiver en ny klage over røggener.

Kilde: Vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring (Miljøstyrelsen, maj 2016), side 66 - 74.

Læs flere detaljer her.
Godt nyt fra Miljøstyrelsen
18-06-2016

To udbud om målinger af emissioner fra brændeovne

I forgårs den 16. juni 2016 annoncerede Miljøstyrelsen to udbud om målinger af emissioner fra brændeovne. Resultater af undersøgelserne skal foreligge til maj 2017.

Det ene udbudsbrev om laboratoriemålinger fortæller, at Miljøstyrelsen bla. vil have testet hypotesen bag tidligere dioxinmålinger i laboratoriet og i Gundsømagle, om "at forskellen i udslippet af dioxin fra brændeovn til brændeovn skyldes forskelle i anvendt brændsel".
http://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=31037

Det andet udbudsbrev beskriver et projekt med målinger af brændeovnsudslip hos ovnejere. Som i Gundsømagle 2003-04 skal udslip af PM2,5, PAH og dioxin måles for blandt andet at få be- eller afkræftet, at de moderne ovne har de samme lavere emissionsudledninger ude i virkeligheden, som i testmiljøet.
http://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=31038

Vejledning til Brændeovnsbekendtgørelsen
05-06-2016

Den 25. maj 2016 offentliggjorde Miljøstyrelsen en vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen. Den er elektronisk og kan findes på http://braendefyringsportalen.dk/media/168332/ vejledning_braendefyring_maj2016.pdf.

De ialt 80 sider, som uddyber reglerne om brug af brændeovne, brændekedler, træpillefyr og mindre, biomassefyrede fjernvarmeanlæg (med en kapacitet på mindre end 1MW), er især beregnet til kommunale sagsbehandlere ved klager over brænderøg. Men sammen med vejledningen præsenterer Miljøstyrelsen også en portal om brændefyring, der giver gode råd til os andre, dvs. ejere af træfyringsanlæg, naboer til brændeovne mfl...

Se www.brændefyringsportalen.dk.

Iøvrigt fremkommer vejledningen med nye oplysninger om antallet af små fastbrændselsanlæg:

 • ca. 750.000 brændeovne
 • ca. 71.500 brændekedler (manuelt fyrede)
 • ca. 10.000 halmfyr
 • ca. 175.000 pillefyr og -ovne
 • IALT ca. 1.006.500 små fastbrændselsanlæg

Det er heller ikke kendt i detaljer, hvor mange automatisk fyrede brændekedler, masseovne, historiske ovne etc. der er i Danmark. Derfor er en regulær geografisk kortlægning af alle små fastbrændselsanlæg tiltrængt.

PS. I senere opslag vil vi se mere kritisk på vejledning og portal. scd

"Den svenske doktordisputats fra 2009"
29-05-2016

I forbindelse med det godt besøgte folkemøde Det Fælles Bedste i Hvalsø, Lejre Kommune, den 22. - 24. april 2016 blev LOB sammen med Det Økologiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd angrebet for at være manipulerende. Angrebet kom fra Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB), som var medarrangør af Det Fælles Bedste.

I en artikel i deres reklameskrift LØB’s Focus B står der bla. under overskriften "Debat om brændefyring misbruger folkesundheden på bekostning af miljøet": "Allerede i 2010 var der redegørelse for, at fakta var fremstillet manipulerende i DØRs og LOBs kampagner, som det fremgår af "Ingeniøren" d. 19. marts 2010." Her henviser artiklen til en gæsteblog af masseovnsbygger Lars Helbro.

Vi er naturligvis lodret uenige i anklagen. Man kan læse mere om sagen her.