Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Tungmetalforurening fra brændeovne bliver undervurderet
26-08-2018

I en rapport (Kortlægning af luftforureningens helbreds- og miljøeffekter i Region Hovedstaden) fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) kan man læse: “Over de seneste ca. 25 år er der sket et fald i tungmetalniveauerne fra 16 % og op til 60 % med det største fald for bly (Pb) og cadmium (Cd). I de senere år har ændringerne været relativt små.” (Kilde: http://dce2.au.dk/pub/ SR254.pdf side 108)

Desværre er dette ikke hele sandheden om danske cadmiumemissioner til luften. Årets nationale indberetning til FN indeholder nedenstående figur, der viser en tidsserie over Cd-emissioner i Danmark siden 1990.


Kilde: SR. 267 http://dce2.au.dk/pub/SR267.pdf.

De totale emissioner faldt fra 1990 til 2000 i takt med et fald i emissionerne fra energifremstilling på de store værker. Men herefter har Cd-emissionerne ligget konstant på 6-700 kg til luften om året, fordi Cadmium fra brændeovne ol. er blevet en stadigt voksende kilde. I 2016 er emissionerne fra de små træfyringsanlæg beregnet til at være på ca. 600 kg (80% af det totale). Vejtransport tegner sig for 7%.

Vi ved, at cadmium ophobes i fødekæderne, og at tungmetaller i atmosfæren kan resultere i høje koncentrationer i menneskeføden. Cadmiumforurening kan ligesom forureningen fra andre tungmetaller have alvorlige effekter på befolkningens sundhed (ophobes i især i nyrerne). (Kilde: Brænderøg og helbred, s. 149-152)

Solveig Czeskleba-Dupont

Se rapporten her.