Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Benzen i luften langt fra industri og trafik
04-09-2018

En forhistorie til ny rapport om kulbrinter

I TV-avisen kl.18.30 den 12. december 2014 fortalte civilingeniør Børge Hvidberg, Region Midtjylland, at man i regionen havde målt benzen i udeluften langt fra trafikerede veje. Man havde målt benzenkoncentrationer, der var sammenlignelige i størrelse med koncentrationerne i København, og dette undrede Børge Hvidberg. – Officielt måler man nemlig kun benzen i luften to steder, i Danmark – ved H.C.Andersens Boulevard og ved Jagtvej, begge i København, fordi man traditionelt har ment, at hovedkilder til benzenudslip til atmosfæren kom fra trafik og industri.

Den 20. december, samme år, sendte LOB et notat om benzen til Region Midtjylland att. Børge Hvidberg. I notatet gjorde vi opmærksom på nyere forskning i Finland og Sverige om benzens tilstedeværelse i røg fra brændefyring. Dette kunne efter vores mening delvis forklare tilstedeværelsen af benzen langt fra store byer og stærkt trafikerede veje, og deri ser det altså ud til, at LOB fik ret.

Rapport om kulbrinter – især benzen

I juni 2018 udgav Miljøstyrelsen en rapport om kulbrinter (hydrocarboner): "Hydrocarbon background levels in Denmark – Outdoor and indoor air", forfattet af to medarbejdere ved Region Midtjylland og to fra ingeniørvirksomheden Dansk Miljørådgivning A/S. Desværre er rapporten på engelsk, men den indeholder et kort og interessant sammendrag på dansk.

Det er især koncentrationen af benzen (en af de mest sundhedsskadelige kulbrinter), som rapporten belyser. Benzen fordamper let fra jord og vand, og stoffet kan derfor træffes ved olieforurenede grunde og vandløb.

Forfatterne anbefaler, at der i indeklimaundersøgelser, relateret til jord- og grundvandsforurening, altid inkluderes udeluftreferencer, såsom effekter af sæsonvariationer, lokal biomasseafbrænding og andre lokale variationer i udeluftkoncentration.

Særligt høje benzenkoncentrationer blev målt i hjem med tobaksrygere. Men også i hjem med brændeovne var der forhøjede værdier af benzen i luften. Udendørs var den lokale koncentration højere i fyringssæsonen end uden for sæsonen. Ved direkte målinger af benzenemissioner fra en skorsten på et fastbrændselsfyr ved en enkelt bolig, blev der observeret 100 gange højere benzenkoncentrationer end det generelle udeluftniveau omkring boligen.


Fordeling af små træfyringsanlæg i danske regioners boliger. Kilde: Bolius Boligejeranalyse, Boligejernes Videncenter. Kantar Gallup. May 2017. Note: Rødt=andel af boliger med brændeovne i brug, blå=andel med ovne ikke i brug, gråt=andel af boliger uden ovne.

Solveig Czeskleba-Dupont

Kilde til informationerne i denne artikel.