Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Lov om ovnskifte ved ejerskifte træder i kraft 1. august
26-02-2021

I tema-sektionen Bolig, Energi, Klima skriver Roskilde Avis den 24.2.: "Fra april måned i år gælder en ny lov, så det i forbindelse med køb af en ny bolig ikke længere er tilladt at beholde en gammel brændeovn fra før 2003." Det er indholdet i en lov, som Folketinget vedtog i efteråret 2020.

Men, som Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside den 12. februar i år: "Ny ikrafttrædelsesdato for ejerskifteordning for brændeovne. Ikrafttrædelsesdatoen for de nye regler er ændret fra 1. april til 1. august 2021. Fra den 1. august bliver boligkøbere altså forpligtet til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når skødet bliver tinglyst."

Loven er altså udskudt, men den er også utilstrækkelig, som der står i lovens bemærkninger. Der skal mere til for at forhindre sundhedsskadelige effekter fra brænderøgen. Loven tager kun fat i partikelforurening, målt i vægt (PM 2,5). Det har ovnbranchen også bygget sin moderniseringsstrategi på (troen på at udskiftning af gamle ovne til nyere automatisk vil løse forureningsproblemet).

Men djævlen ligger i detaljerne: Ovnene producerer fortsat ultrafine partikler, som kun vejer lidt, men på grund af deres samlet set store overflade virker som giftdepoter, der kommer dybt ind i folks lunger og blodkredsløb.

Desuden vokser forureningen med kvælstof-ilter fra brændeovne. Som miljøforskerne har skrevet i 2015: "Generelt dannes der mere NOx ved højere forbrændingstemperaturer, hvilket er årsagen til at de moderne ovne har højere emissionsfaktorer end de gamle og nyere ovne."

Samme årsag - højere forbrændingstemperaturer end i gamle ovne - betyder desuden, at forureningen med ultragiften dioxin ligeledes vokser. Dioxin testes ikke i typegodkendelsen. Men det er gentagne gange målt, at emissionen fra brændeovne ligger over den grænseværdi, der blev indført af EU for affaldsforbrændings- og industrianlæg med høje skorstene. Brændeovnenes lave skorstene forstærker problemet da fortyndingen af røgluften dermed er langt mindre.

Allerede i 2006 krævede dioxinforskerne, at enten skulle der komme effektive filtre på brændeovnene eller også måtte de udfases. Dette blev underkendt af miljømyndighederne med henvisning til en påstået CO2-reduktion fra deres brug. Mon daværende minister Connie Hedegaard i dag er stolt af denne beslutning, der har forhindret indgreb i tide, inden ovnparken blev mangedoblet?

Genlæs høringssvaret her.