Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Om væsentlig forurening, kommunernes sagsbehandling og boligkvarterer med stor luftforurening
06-06-2012

I forbindelse med Miljøstyrelsens møde om brændeovnsbekendtgørelsen den 19. marts 2012 var deltagerne i forvejen blevet bedt om at komme med kommentarer til bekendtgørelsen fra 2007. - På mødet afleverede LOB derfor et notat med titlen "Evaluering af brændeovnsbekendtgørelsen med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet som helhed" . - Efter mødet har vi arbejdet videre med problematikken og kan derfor fremsende en konkretisering af vort evalueringspapir til inspiration for revisionsarbejdet med bekendtgørelsen.

I 2007, hvor den nugældende brændeovnsbekendtgørelse blev udformet, var der ingen tvivl om, at brænderøg var 'væsentlig forurening', når der ikke var fri fortynding. LOB ønsker at dette fortsat tages til efterretning og ikke drages i tvivl.

Kommunerne bør derudover vise indsigt og forsigtighed frem for opgivenhed ved sagsbehandling af klager over røggener. Kommunerne skal ikke nøjes med kun at kigge efter synlig røg fra skorstenene, men i langt højere grad analysere hvorfor røggener opstår i bestemte nabolag, og hvorfor/hvordan/i hvor høj grad naboen/-erne bliver generet. Det skal være grundlaget for sagsbehandlernes beslutning om hvilke indgreb, der kan og skal benyttes - eller om sagen skal henlægges som den sidste mulighed.

Brændeovnsbekendtgørelsens § 12 bør udbygges med henvisning til anvendelse af lokalplanlægning i forbindelse med lokale luftforureningsstrategier. I en tilhørende vejledning til kommunerne skal der gøres rede for brugen af nye værktøjer i forhold til minimering af luftforureningen i områder med stor ovntæthed og /eller miljøfølsomme byfunktioner. Egentlig udfasning af brændeovne til primær opvarmning burde være målet for en energi- og miljøbevidst regering. - En sådan ændring vil kræve tilførsel af ekstra ressourcer til kommunerne, men det vil blive opvejet af sparede udgifter til medicin, sygehusophold mm. på grund af færre helbredseffekter fra brænderøg.

Læs mere her (PDF 6 MB).