Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

En opsigtsvækkende miljødom
16-07-2012

Den 5. juli 2012 afsagde Østre Landsret dom i en straffesag om luftforurening fra en 75 kW brændekedel, d.v.s. 15 gange større end en brændeovn. Kedelejerne blev dømt til inden den 1. oktober 2012 at forhøje skorstenen fra 11,5 til 14 meter, så den bliver "1 meter højere end højeste tagryg, for at der kan ske den nødvendige fortynding af røgen". - Landsretten stadfæstede herved byrettens dom fra 9. nov. 2010, herunder anklagerens påpegning af, at røgens partikler sætter sig i lungerne ("respirable partikler").

Sagen havnede i byretten og senere i landsretten, fordi kedelejerne i X-købings bymidte anså kommunens påbud om at forhøje skorstenen for ugyldigt. De mente for det første, at påbuddet hvilede på et utilstrækkeligt grundlag. Efter deres opfattelse manglede der undersøgelser i form af målinger og mere tilsyn. Derudover hævdede ejerne, at eventuelle røggener ikke er "væsentlig forurening" i miljøbeskyttelseslovens forstand og "at påbuddet er i strid med proportionalitetsprincippet."

Det opsigtsvækkende ved dommen består i:

  • Lovgrundlaget for at udstede påbud i forbindelse med brænderøgsgener er blevet tydeliggjort. - Dette grundlag var ved at gå i glemmebogen.
  • Der er nu en retspraksis for at kommunerne kan vinde brænderøgssager, når det nuværende lovgrundlag benyttes og tilsynet har været grundigt.
  • Hermed er der sat en stopper for at myndighederne mere tolker miljølovgivningen som en beskyttelse af brændeovnsejerskab end af miljø og sundhed. Det giver håb for naboer, der er generet af brænderøg i deres nærområde.

Dommen (S 3687004-MAK) vil blive offentliggjort i MAD (Miljøretlige Afgørelser og Domme) udgivet af Karnovs forlag.